Årsresultater
Årsrapporter fra de landsdækkende kliniske databaser offentliggøres på sundhed.dk - se links til rapporterne her
  
Læs mere om tidspunkter for offentliggørelse og kommende krav til opsætning af rapporterne via menupunkterne til venstre.
  
Løbende afrapportering
Den løbende afrapportering sker fra mange af de kliniske kvalitetsdatabaser via de regionale ledelsesinformationssystemer. Her afrapporteres dels indikatorresultater, og for klinikere med retmæssig adgang, også oplysninger om patienter, der indgår i resultaterne.
 
Nedenfor er oplysninger om, hvordan de regionale systemer tilgås – bemærk at de forskellige systemer kun kan tilgås fra regionernes intranet og links vil kun fungere, hvis du er på regionens netværk.

For at give en fornemmelse af de oplysninger, der afrapporteres via de regionale systemer, er her vist nogle eksempler på oplysninger, der afleveres i den løbende afrapportering.

For flere tekniske oplysninger om den generiske model anvendt til afrapportering af resultater fra de kliniske kvalitetsdatabaser, se her.
 
Region Hovedstaden
Resultater fra de kliniske kvalitetsdatabaser og vejledning til systemet tilgås her:
 

 

Region Midtjylland
Resultater fra de kliniske kvalitetsdatabaser tilgås her: 

http://bi-portal.onerm.dk/#/site/RM/views/KliniskeKvalitetsdatabaser/Forside


Region Nordjylland
Resultater fra de kliniske kvalitetsdatabaser kan tilgås i KonceRN Info. Det direkte link er: 


http://ithdw93pwa1.aas.its.nja.dk:8080/SASPortal/main.do

Vejledning til databaserne på KonceRN Info tilgås direkte i Koncern Info:

http://ithdw93pwa1.aas.its.nja.dk/koncerninfo/vejledninger/kvalitet_93/vejledning_databaser.pdf


Region Sjælland
Resultater fra de kliniske kvalitetsdatabaser og vejledning til systemet tilgås her:  http://intra.regionsjaelland.dk/Faelles/Kvalitet/RKKP/Sider/RKKP.aspx


Region Syddanmark
Resultater fra de kliniske kvalitetsdatabaser tilgås her:
http://sydlis.rsyd.net/Modules/Home/Default.aspx

Link til kvalitetsoverblikket findes ved at klikke på det grå faneblad Ledelsesoverblik:

Det er også forklaret på kvalitetsforsiden i SydLIS, hvordan man får adgang til patientlister: http://sydlis.rsyd.net/Modules/Reports/Default.aspx 
 
Adgang fra privathospitaler
Læs mere om systemet og om at få adgang her:

http://www.rkkp.dk/afrapportering/afrapporteringsportal

Abonnér

Introduktionskursus for patient- og pårørenderepræsentanter i kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper


I RKKP arbejder vi på at få aktiv patient- og pårørendeinddragelse i databasernes styring, herunder sikring af reel patientindflydelse på indikatorvalg samt i drøftelserne af forbedringsindsatserne. For at blive klædt på til at varetage denne funktion, tilbyder RKKP et introduktionskursus for nye patient- og pårørenderepræsentanter.

Næste kursus afholdes 7. marts 2019 i Odense.

Læs mere om Patient- og pårørendeinvolvering i kliniske databasers styregrupper her.