Beskrivelse

DPD omfatter den specialiserede palliative indsats, dvs. den aktivitet, der udføres af de palliative teams/enheder på sygehusene og på hospice. DPD omfatter alle patienter henvist fra og med 2010.
Nærmere beskrivelse af DPD og Dansk Multidiciplinær Cancergruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) findes på www.dmcgpal.dk.

Data
Data indberettes elektronisk via Klinisk MåleSystem (KMS) og datalagring foregår i databasen knyttet til KMS-serveren. KMS data samkøres med Landspatientregisteret som forberedelse til afrapportering. Data afrapporteres månedligt til de regionale ledelsesinformationssystemer og formidles herfra til de kliniske afdelinger.

Indikatorer
Indikator 1: Andel af henviste patienter, der ikke dør eller når at blive for dårlige inden de får kontakt med specialiseret palliativ indsats
Indikator 2: Andel af modtagne patienter, der har deres første behandlingskontakt senest 10 dage efter modtagelse af henvisning
Indikator 3: Andel af døde kræftpatienter, der har været i kontakt med specialiseret palliativ enhed/team/hospice
Indikator 4: Andel af modtagne patienter, der har udfyldt EORTC screeningsskema
Indikator 5: Andel af modtagne patienter, der har været drøftet på tværfaglig konference

Indikatorspecifikationer

Vejledning - dataindtastning

Hjemmeside: DMCG-PAL

Kontaktpersoner


Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Sofia Møller Kyndesen

Styregruppeformand
Mogens Grønvold
Professor, overlæge, ph.d., dr.med.
Forskningsenheden, Palliativ
medicinsk afdeling, Bispebjerg
Hospital
Tlf.: 38635509

Sekretariat
Maiken Bang Hansen
Ph.d.-studerende
Forskningsenheden, Palliativ medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital
Tlf.: 38635131