Beskrivelse
Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) er en del af den Kardiologiske Fællesdatabase under Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP). 

Databasen indsamler sundhedsfaglige data om hjerterehabilitering på alle sygehuse i Danmark og skal herved medvirke til at ensrette hjerterehabiliteringsindsatsen på landets hospitaler.
Databasen fokuserer på at måle kvaliteten af hjerterehabilitering for patienter med iskæmisk hjertesygdom. Den vil dog kunne rumme alle øvrige patientgrupper, som ifølge Sundhedsstyrelsen skal vurderes med henblik på hjerterehabilitering, herunder hjerteklapopererede patienter. Databasen inkluderer patienter, som har modtaget fase 2 hjerterehabilitering i sygehusregi. Databasen er planlagt udviklet til en tværsektoriel database, da hjerterehabiliteringsaktiviteter aktuelt udbygges i kommunerne.

Det er lovpligtigt for alle sygehuse der tilbyder hjerterehabilitering, at indrapportere til databasen.

FAQ

Data
Link til databasen for dataindtastere: www.danheart.dk (Bemærk: Linket til databasen og indtastning kan kun tilgås via sygehusenes og regionshusenes IT-netværk)

Indikatorsæt

Indikatorskema

Dokumentalistrapport 

Datadefinitioner

Øvrige skemaer af betydning for Hjerterehabilitering
Hjertekostskema
HADS skema (bruges til screening af patienter som får tilbudt hjerterehabilitering både i hospitals og kommunalt regi)
HeartQol (bruges til screening af patienter som får tilbudt hjerterehabilitering både i hospitals og kommunalt regi)

Status
Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase har været i drift siden august 2015. 

Oprettelse af brugere til Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD)

Skema/tilmeldingsblanket for oprettelse som bruger i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase
Såfremt du skal have oprettet hhv. brugernavn og adgangskode, sker dette centralt fra RKKP:
Via nedenstående link sendes et udfyldt ”skema”, (tilmeldingsblanket):

Tilmeldingsblanketten findes her

Du/eller kollegaerne skal udfylde skemaet og returnere det til:
sundhed.kcks-vest-brugeroprettelse@rm.dk
Alle brugere som skal indtaste data, skal udfylde et skema/tilmeldingsblanket og sende det til ovenstående mailadresse.

Kortlægning af hjerterehabiliteringsindsatsen på landets sygehuse
DHRD kortlægger de strukturelle forhold for hjerterehabilitering via landsdækkende elektroniske spørgeskemaer. Kortlægningerne blev gennemført første gang i 2013, igen i 2015, og herefter hvert tredje år. På baggrund af besvarelserne kan det vurderes, i hvor høj grad hjerterehabiliteringstilbuddene lever op til Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje for hjerterehabilitering og indikatorerne for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase.

Link til national klinisk retningslinje for hjerterehabilitering (http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/F276E39E72CE4D918C44CA47FF35378A.ashx)

 

Aktuelt


Juni 2017
DHRD har afholdt netværksmøde for indtastere, se evt. oplæg fra dagen her:
Indlæg 1
Indlæg 2
Indlæg 3
Indlæg 4
Indlæg 5

April 2017
Der er nu åbnet mulighed for at taste patienter til hjerterehabilitering som kommer igen efter et nyt event (AKS).

Dette har dog krævet en "ny" indgang til de vante skemaer, se nedenstående vejledning:
1. Først fremkommer et lille skema "opret nyt hjerterehabiliteringsforløb", tryk på "opret nyt hjerterehabiliteringsforløb"
2. Herved fremkommer et skema hvor man skal indtaste dato for udskrivelse fra afdelingen samt primær diagnose og tryk "indlever"- Er du sikker på du vil indlevere? tryk "ok"
3. Herved fremkommer de kendte 3 skemapar og indtastning vil foregå som vanligt herfra"
Se vejledning her:

 

Marts 2017
HADS er nu lagt på hjemmesiden for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase, så den kan tilgås af de kommuner som screener for angst og depression i forbindelse med kommunal hjerterehabilitering. Vær opmærksom på kun at bruge skemaet til patienter som får tilbudt rehabilitering i hospitals og kommunalt regi.

Januar 2017
Den første rapport, en pilotrapport for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase foreligger nu i en faglig kommenteret version. Da det er en pilotrapport har styregruppen besluttet, at den ikke skal offentliggøres. Rapporten er sendt til alle kardiologiske afdelinger via regionerne d. 24. oktober 2016.

December 2016
Skemaer for HADS og HeartQol er nu tilgængelige for indtastere til databasen (www.danheart.dk)

  
August 2015
Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase har genoptaget indtastning i databasen fra fredag d. 14. august 2015.

Se præsentationer fra implementeringskonferencer den 19.3.2015 og 26.3.2015
Præsentation 1
Præsentation 2

Kontaktpersoner

   
Hos RKKP:
Kvalitetskonsulent, Cand. Scient. San
Anne Nakano
  
Datamanager
Niels Dahl Jørgensen
 
Formandskab:
Ann-Dorthe Zwisler
Overlæge (kardiolog), ph.d.
 
Øvrige medlemmer:
Se alle medlemmer af styregruppen