Beskrivelse
Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) er forankret under Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). 

Databasen indsamler sundhedsfaglige data om hjerterehabilitering på alle sygehuse i Danmark og skal herved medvirke til at ensrette hjerterehabiliteringsindsatsen på landets hospitaler.
Databasen fokuserer på at måle kvaliteten af hjerterehabilitering for patienter med iskæmisk hjertesygdom. Den vil dog kunne rumme alle øvrige patientgrupper, som ifølge Sundhedsstyrelsen skal vurderes med henblik på hjerterehabilitering, herunder hjerteklapopererede patienter. Databasen inkluderer patienter, som har modtaget fase 2 hjerterehabilitering i sygehusregi. 

Det er lovpligtigt for alle sygehuse der tilbyder hjerterehabilitering, at indrapportere til databasen.

Kommissorium for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

FAQ

Link til indtastningsdatabasen
Link til indtastningsdatabasen for dataindtastere: www.danheart.dk (Bemærk: Linket til databasen og indtastning kan kun tilgås via sygehusenes og regionshusenes IT-netværk)

Indikatorsæt

Indikatorskema

Dokumentalistrapport 

Datadefinitioner

Øvrige skemaer af betydning for Hjerterehabilitering
Hjertekostskema

Oprettelse af brugere til Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD)

Skema/tilmeldingsblanket for oprettelse som bruger i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase
Såfremt du skal have oprettet hhv. brugernavn og adgangskode, sker dette centralt fra RKKP:
Via nedenstående link sendes et udfyldt ”skema”, (tilmeldingsblanket):

Tilmeldingsblanketten findes her
Du/eller kollegaerne skal udfylde skemaet og returnere det til:

Brugeroprettelser@rkkp.dk
Alle brugere som skal indtaste data, skal udfylde et skema/tilmeldingsblanket og sende det til ovenstående mailadresse.

Link til national klinisk retningslinje for hjerterehabilitering (http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/F276E39E72CE4D918C44CA47FF35378A.ashx)

 

Aktuelt

 

2018 netværksmøde vel overstået
Den 13. juni blev der igen afhold netværksmøde for brugere af DHRD og tilsvarende kommunale databaser. Tak til alle 78 deltagere for en rigtig god dag. Slides fra arrangementet kan fås ved henvendelse til dhrd@rsyd.dk.

Dialogmøde om monitorering af hjerterehabilitering i kommunerne
Den 2. maj 2018 afholdt DHRD et dialogmøde om hvordan vi bedst kommer videre med monitorering af hjerterehabilitering i kommunerne, med deltagelse fra en kommunal repræsentant fra hver region, en repræsentant fra Kommunernes Landsforening samt fra DEFACTUM. Interesserede kan rekvirere referat fra mødet ved at sende en mail til dhrd@rsyd.dk.

Februar 2018

Kortlægning af hjerterehabilitering for 2018 igangsættes
I foråret 2018 skal de strukturelle forhold i forbindelse med hjerterehabilitering i Danmark igen
kortlægges. Kortlægningen 2018 afdækker hjerterehabiliteringsindsatsen i kommunalt- og sygehus
regi.
Spørgeskemaet indeholder en række kernespørgsmål, som er gengangere fra de tidligere
undersøgelser, samt nogle udvalgte fokusområder.
Fokusområderne vil i 2018 omfatte bl.a. social ulighed, immigranter, PRO og hjertestop.
Respondentundersøgelsen vil blive iværksat med det formål at lokalisere de korrekte respondenter i
hhv. kommuner og på sygehuse.
Spørgeskemaundersøgelsen udsendes efterfølgende til udvalgte respondenter inden for
hovedtemaer: Organisering af hjerterehabilitering, kostintervention og ernæringsindsats, og fysisk
aktivitet. Både respondent- og spørgeskemaundersøgelsen vil blive udsendt forskudt, hvorfor
respondenter ikke nødvendigvis vil blive kontaktet samtidig. Vil du vide mere om Kortlægningen
kan du sende en mail til dhrd@rsyd.dk. Og du vil efterfølgende blive kontaktet.

 

Kontaktpersoner

   
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Anne Nakano
  
Datamanager
Hanna Joensen

Epidemiolog
Camilla Plambeck Hansen
 
Formandskab
Ann-Dorthe Zwisler
Overlæge (kardiolog), ph.d.
 
Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen

Publikationer