Opsamling fra Webinar - Målepunkter i de kliniske kvalitetsdatabaser – hvad skal vi måle på?

Webinar for styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser blev afholdt d. 22.9.2020 kl. 16.00-18.00 med over 90 deltagere.

RKKP's Videncenter præsenterede "Indikatorbaseret kvalitetsudvikling – nu og i fremtiden"

Hvorefter følgende formænd holdt oplæg med samme titel som webinaret:

Her henvises generelt til oplæggene, som kan tilgås via oplægstitlerne og herudover fremhæves følgende konklusioner:

  • databaserne understøtter kvalitetsforbedringer – særligt kan opnås gode resultater, når der opstår synergi mellem forskning, ledelsesopfølgning og klinisk indsats.
  • der ønskes supplerende outcomemål til overlevelse – også fordi forbedringer i overlevelse typisk vil være få og kræve markante procesforbedringer for at afspejle sig
  • der skal være løbende nem adgang til rettidige resultater i klinikken for at der sikres den nødvendige opfølgning
  • databaserne skal have fokus på væsentligste aspekter af god kvalitet for området – og kan og skal ikke måle på alt
  • der er store perspektiver ved tværsektoriel monitorering – og databaserne skal også dække behandling i kommuner og almen praksis.

Efterfølgende drøftelse

Patientrapporterede data

Der er bred klinisk ønske om brug af patientrapporterede data i databaser, hvor der vil kunne sikres  repræsentative data fra patienterne. Flere deltagere vurderede således, at PRO-data kan give et nødvendigt fokus på værdibaseret sundhed.

RKKP ser frem til at der etableres de nødvendige fællesregionale løsninger til indsamling af data via de regionale journalsystemer, så der kan ske bred og systematisk indførsel af PRO i stedet for de lidt mere projektorienterede løsninger, der kan ses i dag. I mellemtiden understreger RKKP's Videncenter og de faglige styregrupper, at de står klar til at modtage data og definere relevante kvalitetsindikatorer.

Indsamling af data via journalsystemer

Der var bred enighed om, at der kan sikres relevante data i databaserne via genbrug af data fra journalsystemer – særligt hvis systemerne opsættes til at understøtte patientbehandling og samtidig indsamling af data, der skal bruges i databaserne. Her er regionerne forskellige steder med løsningerne. RKKP's Videncenter modtager data fra systemerne enten direkte via webservices eller via LPR. Her stræbes efter gennemførelse af en digital transformation, der kan øge genbrug af data – og validitet af disse data. Opbygning af regionale systemer til at understøtte indberetning er en regional opgave. RKKP's Videncenter står til rådighed for oplysninger om muligheder og begrænsninger.

Opbygning af årsrapporter

Opbygning af årsrapporter blev drøftet – der var enighed om, at rapporter i højere grad end i dag, bør redegøre for sammensætning af population for at understøtte tolkning af resultater. Derudover var bred enighed om, at endeløse tabeller ikke var god formidlingsform.

Vigtighed af opmærksomhed på mulighed for tilfældig variation og justering af resultater blev derudover understreget.

Betydning af Lærings- og Kvalitetsteam (LKT)

Databaser, der har bidraget til LKT vurderer, at det har været med til at sikre en bredere opmærksomhed omkring databasen, der har medvirket til at opnå forbedringer. Det er opmærksomhed, der også vurderes at kunne sikres på anden vis – og andre faktorer har også betydning herunder f.eks. forskningsanvendelse af data. LKT kan derudover anvendes som løftestang til kendte problematikker

Viden om kommunerne

Der var jf. konklusioner fra oplæg bred enighed om, at der bør ske systematisk udvidelse af de kommunale data i databaserne og opfølgning på tværs af sektorer. Her er enkelte databaser med data fra kommunerne og samarbejde mellem RKKP og Kommunernes Landsforening (KL). Her er opmærksomhed på kommunernes højere grad af selvstyre ift. regionerne – og en anden tilrettelæggelse af behandling samt meget forskellige modenhedsniveau ift. registrering af data. I dialogen med flere kommuner og KL opleves stor samarbejdsvillighed og opbakning til monitorering.

Antallet af indikatorer

Antallet af indikatorer blev drøftet – databaserne er forskellige: nogle dækker tværsektorielt, tværfagligt og flere forskellige tilstande og dermed bliver det svært at sætte bestemt antal-anbefalinger. Det væsentlige er, at det skal være muligt at følge op på indikatorerne og aktivt anvende resultaterne til kvalitetsudvikling. Derudover handler det også om, at indberetningsopgaven ikke må være for stor – og der skal kunne sikres valide data.