Formålet med databasen er at højne kvaliteten af den kliniske udredning og behandling af patienter henvist til elektiv demensudredning.

Baggrund

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens blev etableret i 2014. Der indberettes ca. 10.000 patientforløb årligt.

De fleste demenssygdomme er fremadskridende, alvorlige og oftest med dødelig udgang. Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens formodes 87.000 i Danmark at have demens, heraf ca. 3000 yngre(< 65år) med demens.  Et tal der ventes at stige i de kommende år som følge af det stigende antal ældre. Demenssygdomme er aktuelt den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark.

Et dansk registerstudie fra 2020 publiceret på bl.a. www.videnscenterfordemens.dk

har kortlagt omkostningerne forbundet med de 25 mest alminelige grupper af hjernesygdomme herunder demens. Demenssygdomme er den næst dyreste sygdomsgruppe inden for hjernesygdomme kun overgået af depression, der forekommer langt hyppigere. I studiet anslås de direkte meromkostninger per person med demens at løbe op i mere end 220.000 kr. årligt svarende til en samlet årlig meromkostning på 8 mia. kr.   

Demenssygdomme er komplekse sygdomme som udvikler sig gradvist. Der er mange forskellige sygdomme og tilstande som kan føre til udvikling af demens. I sekundærsektor dækkes ældresygdomme af 3 forskellige lægelige specialer: geriatri, neurologi og psykiatri.

Styregruppen

Formandskab
Hanne Gottrup
Overlæge, PhD
Neurologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Populationen omfatter alle som henvises til elektiv demensudredning i en demensudredningsenhed/hukommelsesklinik.

Et af databasens mål er at udvide populationen til ligeledes at omfatte udredninger for demens i primærsektor.