Kriterier for prioritering

I forbindelse med 2021-prioriteringen gennemført 2019-2020 blev konstateret, at der ikke er tilvejebragt klare og entydige kriterier for prioritering af databaser.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at der frem mod kommende prioriteringer og evalueringer skal skabes klarhed over krav og ønsker til databaser evt. via etablering af certificeringskrav, når det gælder eksisterende databaser.

Den større klarhed skal også understøtte de faglige styregrupper og RKKP's Videncenter  vedligehold og udvikling af databaser.

RKKP's Videncenter vil iværksætte denne proces i dialog med RKKP's faglige råd.

Nedenfor kan ses beskrivelse af koncepter anvendt frem til 2020.

Koncept 2019-2020

I 2019-2020 skete prioritering via afdækning og gennemgang af:

  1. Givne forudsætninger for drift af databaser
  2. Scoring baseret på objektive kriterier
  3. Helhedsvurdering på basis af screening af databasers populationsafgrænsning, indikatorsæt, hidtidig afrapportering og evt. forskningsaktivitet via fast koncept

Framework for prioritering er beskrevet nærmere her. 

I framework og oplysningsskema, der kan tilgås ovenfor, er omtalt såkaldte udviklingspakker, der er beskrevet nærmere her. 

Databaser, der allerede var i drift, skulle udfylde oplysningsskema og scoringsredskab, der kan tilgås her

Nyansøgende databaser skulle udfylde ansøgningsskema her. 

Koncept 2014-2018

Formålet med prioriteringskoncepter var at kunne prioritere databaserne med udgangspunkt i deres anvendelighed til kvalitetsforbedring af fx behandlingspraksis. Som udgangspunkt for prioritering af databasen skulle foreligge en beskrivelse som nuancerer volumen, alvorlighed og betydning af databasen.

Konceptet til databaseprioritering skulle sikre, at der forefandtes en uddybende beskrivelse af databasen som supplement til ansøgningsskemaet, samt en grundig beskrivelse af den forventede effekt af databasedrift på området. Det skulle tydeligt fremgå af udfyldt koncept, hvilke kvalitetsbrist/-forskelle databasen berørte.

Konceptet er anvendt til prioritering af RKKP’s pulje fra foråret 2014-2018.

Koncept 2010-2013

Det tidligere stratificeringskonceptet, som blev indført i 2010, og som var gældende 2010-2013 både ift. prioritering af databaser og udmøntning af driftsmidler viste sig i begge sammenhænge utilstrækkeligt. Flere styregruppeformænd vurderede, at sammenhængen mellem budget og stratificering i stratificeringskonceptet var uigennemskuelig. Ligesom kategorisering af nogle databaser som type 2 medførte en fejlopfattelse bl.a. hos regionerne, at disse er mindre vigtige.

Daværende RKKP-styregruppe ønskede et grundlag, hvor udvælgelse af prioriterede databaser og budgettildeling adskilles for dermed at tilkendegive, at alle prioriterede databaser er væsentlige. Det var ønsket at skabe et koncept, der er mere gennemskuelig end det oprindelige stratificeringskoncept. Databasepuljens størrelse og det stigende pres for etablering af nye databaser medførte samtidig et behov for at prioritere mellem databaser, der alle opfylder basale kriterier for etablering/fortsat drift.

For at sikre grundlag for en sådan prioritering besluttede daværende RKKP-styregruppe, at prioriteringskonceptet, skulle udfyldes for alle databaser forud for prioritering for 2015.

Konceptet blev på denne baggrund udviklet af daværende Databasernes Fællessekretariat og daværende fem kompetencecentre. Første udkast var i høring i feb.-marts 2014 i databaserne og på baggrund af tilbagemeldinger fra 15-20 databaser skete flere justeringer, hvorefter nyt udkast blev præsenteret på databasedagen 2. april 2014 og efterfølgende godkendt af RKKP-styregruppen. Siden er løbende vedligehold af konceptet sikret af RKKP's Videncenter med inddragelse af RKKP's faglige råd.