RKKP's bestyrelse besluttede i marts 2023 på baggrund af indstillinger, at følgende to databaser etableres:

 • Dansk Parkinson Kvalitetsdatabase
 • Den nationale database for Bipolar lidelse

Samtidig blev besluttet ikke at imødekomme ansøgninger om etablering af databaser på følgende områder:

 • Psykisk sygdom og samtidige misbrugsproblemer (dobbeltdiagnoser)
 • Kronisk Leversygdom
 • Venøs Tromboemboli

Beslutning skete på baggrund af en samlet afvejning af ønsker til kliniske kvalitetsdatabaser og dækning af specialer.

Mere om processen frem mod beslutning

RKKP-bestyrelsen besluttede i marts 2022, at dette skulle ske via en åben og gennemsigtig proces, hvor der blev sikret en bred afsøgning af mulige nye databaseområder og en klar strategisk ramme, som blev sat af regionssundhedsdirektørkredsen og bestyrelsen d. 10. juni 2022.

Processen og høringsmateriale

Processen bestod af de følgende trin:

 • Trin 1 – Åben afsøgning og initial screening
 • Trin 2 – Drøftelse på fællesmøde i RKKP bestyrelse og faglige råd
 • Trin 3 – Vurderingsgruppens anden gennemgang
 • Trin 4 – Vurderingsgruppens indstilling til bestyrelsen
 • Trin 5 – Åben høring I
 • Trin 6 – Bestyrelsens udvalg af område, der opfordres til ansøgning
 • Afsluttende trin – Ansøgningsproces og endelig beslutning

Trin 1 – Åben afsøgning og initial screening

I juli-august 2022 blev der gennemført en bred afsøgning af mulige områder, hvor i alt 33 forslag er identificeret. Afsøgningen omfattede dels identifikation af områder med stor sygdomsbyrde, dels interessetilkendegivelse fra bl.a. faglige miljøer og patientorganisationer.

De 33 forslag blev i august 2022 gennemgået af en vurderingsgruppe bestående af:

 • Direktør Kim Brixen, OUH (repræsenterer hospitalsledelse med sundhedsfaglig baggrund)
 • Professor, overlæge, dr. med. Søren Overgaard, bestyrelsesmedlem i LVS (LVS)
 • Professor, PhD Fysioterapeut Henrik Bjarke Vægter, Smertecenter Syd, OUH & Klinisk Institut, Syddansk Universitet (øvrige faglige selskaber)
 • Overlæge Susanne Vest, Sundhedsstyrelsen
 • Vicedirektør Annette Wandel, Danske Patienter
 • Direktør Jens Winther Jensen, RKKP

Gruppens opdrag var at foretage en screening af de 33 forslag og udvælge 5-10 områder, som efterfølgende anbefales at fremsende en egentlig ansøgning. Gruppen pegede på 10 områder.

Se nærmere beskrivelse af afsøgning og grundlag for vurderingsgruppens oprindelige screening

Trin 2 – Drøftelse på fællesmøde i RKKP bestyrelse og faglige råd

Forslaget fra vurderingsgruppen blev – sammen med  de øvrige 23 områder - gennemgået medio oktober 2022 på fællesmøde mellem RKKP's faglige råd og bestyrelse.

På fællesmødet blev der peget på, at fem yderligere områder evt. skulle opfordres til ansøgning. Vurderingsgruppen blev bedt om at genbesøge de faktorer, der blev anvendt i den initiale screening, og gennemgå de nu 15 udvalgte områder mere systematisk ift. faktorerne.  Gruppen fik opgaven max. at pege på syv områder.

Trin 3 – Vurderingsgruppens anden gennemgang

Efter genbesøg er otte faktorer beskrevet og brugt som grundlag for anden gennemgang. De otte faktorer er udvalgt med udgangspunkt i Bekendtgørelsen (BEK) nr 881 af 26/06/2018 om godkendelse af kliniske kvalitetsdatabaser samt erfaringer med forudsætninger for veldrevne kliniske kvalitetsdatabaser, der kan bidrage til kvalitetsudvikling. Faktorerne er defineret som anført herunder.

Tre egentlige krav:

 1. Opbakning fra fagligt selskab   
 2. Mulighed for kvalitetsudvikling/ulighed i behandlingen     
 3. Klar faglig enighed om hvad der udgør god kvalitet – evt. demonstreret via tilstedeværelse af nationale kliniske retningslinjer

Yderligere fem faktorer i prioriteret rækkefølge:

 1. Mulighed for at afgrænse population/sikre valide data     
 2. Alvorlighed/påvirket arbejdsevne               
 3. Tværfaglighed/tværsektorialitet/komplekse forløb          
 4. Volumen             
 5. Dækning af specialet/området med database

Som indikation af hvorvidt de otte krav er opfyldt på de foreslåede områder, er hver af de otte faktorer vurderet og operationaliseret med farverne grøn, gul, rød og gråt.

Se mere om operationalisering.

Trin 4 – Vurderingsgruppens indstilling til bestyrelsen

På baggrund af anden gennemgang anbefaler vurderingsgruppen, at RKKP-bestyrelsen d. 23. november 2022 opfordrer de følgende fem områder (med højst to mulige udfordringer i relation til de otte faktorer) til at søge om etablering af database. Derudover kan bestyrelsen vælge at prioritere yderligere databaser til ansøgning af særlige politiske/strategiske hensyn, hvor gruppen bl.a. anbefaler, at bestyrelsen skeler til områder, hvor der vurderes at mangle fokus på patientgruppen.

De fem anbefalede områder til ansøgning er:

 • Parkinson
 • Kronisk leversygdom
 • Venøs tromboemboli
 • Bipolar lidelse
 • Dobbelt-diagnoser (psykiatri & rusmiddelproblemer)

Se gennemgang af de 15 udvalgte databaser og baggrund for indstilling – og begrundelse for at de øvrige 18 databasers indstilles frasorteret

Trin 5 – Åben høring

For at sikre et så fuldstændigt grundlag for den kommende bestyrelsesbeslutning blev gennemført en åben høring frem til 2. november 2022.

Ved høringen kunne der fremsættes yderligere oplysninger om alle 33 områder, som skønnedes at have betydning for vurdering af databaserne på de otte kriterier. Samt andre særlige hensyn, der ønskes inddraget af bestyrelsen.

Se oplysninger om de 33 områder, der har ligget til grund for den hidtidige indstilling

Se høringssvar, der blev modtaget-

Trin 6 – Bestyrelsens udvalg af områder, der opfordres til ansøgning

Endelig beslutning om hvilke områder, der blev opfordret til ansøgning blev taget af RKKP's bestyrelse den 23. november 2022.

Konklusion 

Det blev i november 2022 annonceret, at der ville ske høring af disse indstillinger i februar 2023. Der blev vurderet, at der allerede var et tilstrækkeligt grundlag for bestyrelsens prioritering og der blev ikke gennemført en åben høring. Ansøgere, RKKP's faglige råd og regionale kontaktpersoner fik mulighed for at kommentere materialet. Der var ikke kommentarer.