PRO-Psykiatri
PRO-Psykiatri blev i 2016 etableret med henblik på at supplere de nuværende tiltag indenfor kvalitetsområdet med patientrapporterede outcome (PRO). PRO er oplysninger, der indsamles direkte fra patienten om patientens helbredstatus (trivsel, bivirkninger, funktion osv.)

PRO-Psykiatri har et dobbelt formål, primært at bruge PRO i klinikken på individniveau til at understøtte dialogen mellem patient og behandler, patient centreret behandling samt fælles beslutningstagen. På aggregeret niveau skal PRO-baserede indikatorer bruges til at synliggøre den patientoplevede behandlingskvalitet for patienter diagnosticeret med skizofreni henholdsvis depression.

PRO-Psykiatri er dels forankret i de kliniske databaser for depression og skizofreni, dels i Psykiatrien i Region Nordjylland, som leder initiativets forskningsmæssige del. Initiativet har en tværfaglig og tværnational styregruppe inkl. patientrepræsentanter og repræsentanter fra de kliniske databasers styregrupper. Dertil har PRO-psykiatri et tværnationalt Patient Peer Board (PPB), som repræsenterer de psykiatriske patienter bredt.

Psykiatrien i Region Nordjylland går foran med implementering af PRO-psykiatri på landsplan. De første, der implementerer PRO-Psykiatri er sengeafsnit N3 og Psykiatrisk Ambulatorium i Brønderslev. Erfaringer fra implementering i Psykiatrien i Region Nordjylland opsamles i forsommeren 2019 med henblik på evaluering og evt. justering af målekonceptet forud for national spredning og implementering i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

Formål
Generelt har anvendelse af PRO flere formål set i et klinisk perspektiv.
På individniveau kan PRO:

 • Fremme patientinvolvering, samarbejde og patientens indflydelse på eget behandlingsforløb
 • Belyse patienternes syn på sin helhedssituation på en systematisk måde
 • Hjælpe patienten med at forberede sig systematisk til behandlingssamtaler og til at sætte prioriteter
 • Understøtte patient-behandler samtalen, fælles beslutningstagen og person-centeret behandling
 • Belyse effekten af behandlingen over tid set med patientens øjne
 • Bruges af patientens til at understøtte egen-mestring

På aggregeret patientniveau kan PRO:

 • Anvendes til at synliggøre den patientoplevede behandlingskvalitet. Hertil anvendes PRO-baserede indikatorer i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. I PRO-Psykiatri sker det i regi af Dansk Depressionsdatabase (DDD) og Den Nationale Skizofrenidatabase (DNS)

Indsamling af PRO-data
For Psykiatrien i Region Nordjylland gælder, at patienterne udfylder PRO-spørgeskemaet hjemmefra eller via tablets på hospitalet. Spørgeskemaet er tilgængeligt på www.pro-psykiatri.dk. Patienten skal oprettes til at deltage i PRO-Psykiatri.

Den elektroniske spørgeskemaplatform, som anvendes i Region Nordjylland leveres af AmbuFlex. Patientens besvarelse af PRO-Psykiatri spørgeskemaet kan umiddelbart ses efter besvarelsen i den elektroniske patientjournal. Således kan data anvendes i den kliniske dialog

Målgruppe
På aggregeret patientniveau belyses den patientoplevede behandlingskvalitet kun for patienter svarende til målgrupperne for DDD hhv. DNS. Det vil sige, at patienter inkluderes i de PRO-baserede indikatorer som følger:

 • alle patienter med dansk CPR-nummer med diagnosen depression (DF32.X; DF33.X; DF34.1X; DF06.32 inklusiv samtlige underkoder) som aktionsdiagnose (A-diagnose).
 • alle patienter med dansk CPR-nummer med diagnosen skizofreni (DF20.0-DF20.99) enten som aktions- eller bidiagnose. Patienter med skizotypiske sindslidelser, paranoide psykoser og skizo-affektiv lidelse inkluderes således ikke.

PRO-spørgsmålene
Ved en iterativ og interaktiv proces mellem bl.a. patienter, behandlere, kvalitetskonsulenter, forskere, ledere og datamanagere er der valgt PRO-spørgsmål, der fordeler sig som:

 • 7 udsagn om trivsel
 • 5 udsagn om manglende trivsel
 • 5 udsagn om manglende evne til at udføre aktiviteter (funktion)
 • 1 udsagn om bivirkninger
 • 2 udsagn om fysisk og psykisk helbred

Erfaringerne viser at patienten er mellem 5 og 20 minutter om at besvare spørgeskemaet første gang inkl. patientprofilspørgsmålene.

Video: Se hvordan PRO-psykiatri kan anvendes i samarbejdet med din behandler

Publikationer:

PRO-Psykiatri – Sammen skaber vi vejen

Brug af patientrapporterede oplysninger i psykiatrien– fra ambition til realitet (Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 93. årgang • Nr. 4 • Maj 2017)

Conceptualizing patient-reported outcome measures for use within two Danish psychiatric clinical registries: description of an iterative cocreation process between patients and healthcare professionals; S. Kristensen, J. Mainz, L. Baandrup, M. Bonde, P. Videbech, J. Holmskov & P.Bech; Nordic Journal of PsychiatryISSN: 0803-9488 (Print) 1502-4725 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08039488.2018.1492017?scroll=top&needAccess=true