Nedenfor høringsmateriale, der blev gjort tilgængelig ifm. høring i okt.-nov. 2019. Opfølgning på høring kan ses her. 

RKKP-bestyrelsen skal i januar 2020 prioritere ressourcer til drift, vedligehold, udvikling og etablering af landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.

Prioriteringen ønskes gennemført på baggrund af bl.a. en evaluering af de nuværende databaser.

Evalueringens formål var at:

 • identificere databasernes udviklingsbehov
 • identificere databaser, der ikke i tilstrækkelig grad bidrager til kvalitetsudvikling
 • identificere evt. områder, hvor der vurderes at mangle kliniske kvalitetsdatabaser

Foreløbig rapport om denne evaluering og processen i øvrigt fremgår her.

Alle kommentarer til rapporten er velkomne. Høringsfrist er 6. november 2019 kl. 14.00.

Høringssvar vil blive inddraget i endelig klargøring af rapport; indgå i RKKP-bestyrelsen og Fagligt råd behandling af materialet og indgå i beslutningsgrundlag for RKKP-bestyrelsens endelige prioritering af databaserne.

Rapporten skal bl.a. danne grundlag for vurdering af udgifter forbundet med at drive, vedligeholde og udvikle databaser og dermed er særligt følgende oplysninger velkomne:

 • Oplysninger, der kan have betydning for vurdering af eksisterende databasers nuværende driftsstatus og funktion (bidrag til kvalitetsudvikling det danske sundhedsvæsen i øvrigt, driftsudfordringer)
 • Oplysninger, der kan have betydning for vurdering af databasernes udviklingsbehov
 • Oplysninger om områder, hvor der er nyansøgende databaser, der kan have betydning for prioritering (f.eks. mulighed for at sikre data, faglig opbakning til databasen)
 • Oplysninger, relevant ift. identifikation af områder, hvor der vurderes at mangle kliniske kvalitetsdatabaser.

Høringsparter

Alle kan fremsende høringssvar. Høringsudgave er sendt målrettet til:

 • Formænd for styregrupper for alle godkendte kliniske kvalitetsdatabaser
 • Fagpersoner bag ansøgninger om nye databaser
 • RKKP's Videncenter
 • RKKP's faglige råd
 • Danske Patienter
 • RKKP's bestyrelse
 • De lægevidenskabelige selskaber
 • Øvrige faglige selskaber
 • De regionale kontaktpersoner
 • Sundhedsstyrelsen
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Abonnenter på RKKP-nyheder
 • Fageksperter i prioriteringsgrupper under RKKP 2012-2018 

Proces

Vigtige datoer og processer i kommende tid er:

 • november 2019 kl. 14.00: Høringsfrist
 • november 2019 Fælles møde mellem RKKP-bestyrelsen og fagligt råd, hvor der vil ske drøftelse af rammer for prioritering og input til endelige beslutning
 • December 2019: Fastlæggelse af økonomi i drift, vedligehold, udvikling og etablering af databaser sv.t. anbefalet i prioriteringsrapport
 • januar 2020: Møde i RKKP-bestyrelsen mhp. prioritering
 • Ultimo januar: Berørte databaser orienteres om beslutning

Proces er beskrevet nærmere rapporten, der kan tilgås ovenfor.

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til prioriteringen, kan ske henvendelse til fagligkvalitet@rkkp.dk eller ledelsen i RKKP's Videncenter.