Vejledning og vedtægter var i høring frem til d. 9. august 2021.

Læs mere om baggrund for materialet. 

Se høringssvar fra parter, der fremgår af nedenstående liste. 

Tekstnære kommentarer er samlet i én word-udgave af vejledning og vedtægter.

RKKP's Videncenter takker for de mange konstruktive input, der i høj grad kvalificerer indsatsen med at imødekomme formålet med etablering af rammerne for drift af de kliniske kvalitetsdatabaser.

Høringssvarene viser stort engagement i databasernes arbejde og bred opbakning til at beskrive rammerne for arbejdet i styregruppen for de kliniske kvalitetsdatabaser både af hensyn til forventningsafstemning og af hensyn til at sikre klare og  ensartede rammer for arbejdet.

Når det gælder det konkrete bud på rammer, der har været i høring, viser høringsvar behov for:

  • større klarhed og bedre overskuelighed i materialet (læs: det skal være kortere) – herunder genbesøg af beslutning om formålet med rammer bedst imødekommes via en vejledning, vedtægter eller en syntese
  • at skære materialet til, så det alene fokuserer på styregruppernes arbejde – og at evt. opgave med at beskrive øvrige parters rolle/snitflader omkring databasernes arbejde bør placeres i andet regi
  • tydeligere kommunikation omkring intentionen bag materialet, hvor der skal ske en dialog med flere styregrupper samt DMCG.dk's Forretningsudvalg  - også for at afklare,  hvordan der sikres fastholdelse af databasernes eksisterende styrker via rammerne.

Håndtering af disse justeringsbehov vil bl.a. blive drøftet på et kommende møde i gruppe for udarbejdelsen af ramme. Herefter vil ny plan for færdiggørelsen blive gjort tilgængelig på RKKP.dk.

Parter, der har afgivet høringsvar