Forskere har studeret indikatorer og styregruppers sammensætning i 71 kliniske kvalitetsdatabaser. Konklusionen er, at der er for lidt fokus på sygepleje i det vigtige arbejde med at udvikle kvaliteten af patientforløbet til gavn for patienterne.

 

Tre forskere har undersøgt forekomsten af sygepleje i 71 kliniske kvalitetsdatabaser i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). I alt blev 955 kvalitetsindikatorer identificeret – målepunkter til vurdering af den sundhedsfaglige kvalitet.

Halvdelen af indikatorerne målte på patientens helbredsmæssige resultater i form af komplikationer og dødelighed. Den anden halvdel af indikatorerne målte kvaliteten af udført behandling, pleje eller rehabilitering. Seks procent af det samlede antal indikatorer målte kvaliteten af udført sygepleje. Det kan have betydning for muligheden for at sikre, at patienterne får sygepleje af høj kvalitet, konkluderer studiet.

Vi har interviewet en af forskerne bag undersøgelsen, sygeplejerske og ph.d. Hanne Mainz fra Aarhus og Aalborg Universitetshospital og spurgt hende til, hvorfor det er vigtigt for patienterne, at der er et sygeplejefagligt fokus.

 

I undersøgelsen, er I da stødt på databaser, hvor der er et passende fokus på det sygeplejefaglige med relevante indikatorer?

Ja, der er flere databaser, hvor der er fokus på at monitorere og følge kvaliteten i sygeplejen. Særligt inden for databaseområdet: ”Hjerte/kar, kirurgi og akut”. Her har cirka halvdelen af databaserne mindst en sygeplejerske i styregruppen, og de databaser har oftere indikatorer, som relaterer sig til sygeplejen.

 

Der kan I se, at sygeplejerskernes deltagelse i styregrupperne afspejles i indikatorerne altså i det, som kvaliteten måles på?

Ja, vores forskning viser en sammenhæng mellem sygeplejerskerepræsentation i styregruppen og forekomsten af indikatorer relateret til sygepleje

 

Er der omvendt eksempler, hvor I tydeligt ser et behov for større sygeplejefagligt fokus?

Inden for databaseområdet ”cancer og cancerscreening” er der ikke så hyppigt indikatorer relateret til sygeplejen. Her har 12 procent af databaserne en sygeplejerske i styregruppen.

 

Hvorfor vil større fokus på sygepleje bidrage til bedre behandling for patienterne?

Det handler ikke alene om bedre behandling af patienter, det handler om bedre forløb for patienterne. Det er ikke tilstrækkeligt, at behandlingen er af høj kvalitet, hvis der efterfølgende tilstøder komplikationer, fordi patienten ikke er sufficient ernæret, er smertedækket eller ikke bliver mobiliseret. Så har det samlede forløb for patienten ikke været af høj kvalitet, og det helbredsmæssige resultat er måske heller ikke optimalt.

 

I forvejen er der et stort ønske fra klinikere og brugere af vores årsrapporter om at prioritere benhårdt i databasernes indikatorer. Hver indikator skal drive en udvikling i behandlingen til gavn for patienterne. Er meget sygepleje ikke basic, hvor man som patient kan forvente, at det er der styr på?

Det kan man med rette forvente som patient, men det har vi ikke undersøgt i dette studie. Internationale studier viser dog samstemmende, at manglende sygepleje eller 'Missed Nursing Care' er et globalt problem. Denne forskning viser, at når der ikke er mulighed for at udføre den nødvendige sygepleje, så kan det have alvorlige konsekvenser for patienterne som eksempelvis en øget risiko for tryksår eller hospitalserhvervede infektioner.

 

Er der fare for, at der går fagkamp i indikatorerne - at man bruger indikatorer til at fremvise sin faglige betydning?

Det handler ikke om fagkamp, men om at sikre patienterne det bedste forløb og de bedste helbredsmæssige resultater. Det gør vi kun ved en tværfaglig indsats. Derfor er det vigtigt at tænke alle fagligheder ind, når vi taler om kvalitetsudvikling. Som sundhedsprofessionelle har vi alle et ønske om at yde en indsats af høj kvalitet, men der kan være forskellige årsager til, at det ikke altid sker, og det kan få betydning for resultatet for patienterne. Derfor er det vigtigt at monitorere den tværfaglige indsats i hele forløbet, herunder også afgørende sygeplejefaglige områder.

 

Tværfaglighed er meget vigtigt for RKKP, og der gøres en målrettet indsats for at få forskellige faggrupper ind i styregrupperne, som beslutter indikatorerne. Engagerer sygeplejersker sig nok til i det arbejde?

Generelt engagerer sygeplejersker sig i udvikling af sygepleje, og de interesserer sig også for at forbedre den kliniske praksis. Aktuelt er sygeplejersker kun repræsenteret i en ud af tre databaser, men efterhånden som flere sygeplejersker bliver inviteret ind i databasernes styregrupper, vil interessen for RKKP og kvalitetsarbejdet antageligvis styrkes. Hvis der så også i højere grad bliver målt på sygeplejefaglige områder, så vil det også kunne øge engagementet. Men det skal understøttes ledelsesmæssigt, så sygeplejersker får tid og mulighed for at engagere sig i arbejdet.  Samtidig skal forskningen styrkes for at understøtte udviklingen af indikatorer relateret til sygepleje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud over at være sygeplejerske, ph.d og postdoc på Aarhus og Aalborg Universitetshospital er Hanne Mainz medlem af Fagligt Råd i RKKP og har tidligere været medlem af styregruppen for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud i syv år.

Titel på forskningsartikel: Nursing representatives in clinical quality databases and the presence of nursing-sensitive indicators of fundamental nursing care

Forfattere: Sygeplejerske, ph.d og postdoc Hanne Mainz fra Aarhus og Aalborg Universitetshospital, sygeplejerske og ph.d. Lene Odgaard fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter, og sygeplejerske og lektor Pia Kjær Kristensen fra Aarhus Universitetshospital.