Udkast til rammer for arbejdet i styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser er i høring frem til d. 6. december 2021 kl. 12.00

Alle kommentarer og input velkomne til rkkp@rkkp.dk i skema eller direkte i høringsudkastet.

Baggrund

RKKP og de kliniske kvalitetsdatabaser bidrager til viden om det danske sundhedsvæsen. Opbygning og ikke mindst anvendelse af denne viden er dybt afhængig af mange parters engagement og samarbejde. Et skridt for at understøtte dette samarbejde er klare rammer for arbejdet i og omkring de kliniske kvalitetsdatabaser.

Fra maj-aug. 2021 var første udkast til rammer i form af hhv. vedtægter og vejledning i høring. Høringssvar illustrerede det store engagement omkring de kliniske kvalitetsdatabaser og vigtigheden af, at det endelige materiale alene fokuserer på de helt nødvendige rammer for at understøtte arbejdet i styregrupperne og videre formålet med de kliniske kvalitetsdatabaser.

Aktuelt udkast udgør forsøg på at udarbejde sådanne præcise rammer for styregruppernes sammensætning, opgaver og organisation. Snitfader til andre parter og disse parters rolle vil blive beskrevet i andet regi.

Udarbejdelse af høringsversion, kommende færdiggørelse og implementering

Udarbejdelse af rammer er forankret i en bredt sammensat gruppe. Se mere om baggrunden og gruppens sammensætning i bilag 1 til høringsudkastet.

Der vil blive taget stilling til tidspunkt for indførsel af rammer i forbindelse med færdiggørelse af materialet efterfølgende høring. Når det gælder funktionstider er forventningen, at formænd, der ved rammernes ikrafttrædelse, har fungeret som formand i mere end seks år, maksimalt kan blive valgt i én yderligere fortløbende periode (fire år).