Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) skal spare. RKKP's budget beskæres med 2,7 procent fra 2024. Seks databaser er indstillet til lukning.

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er af Danske Regioners bestyrelse blevet pålagt en budgetreduktion på 2,7 procent, svarende til 2,2 millioner kroner årligt fra 2024. En budgetreduktion af den størrelsesorden nødvendiggør lukning af databaser.

Den nødvendige prioritering af databaser på grund af budgetreduktion sker samtidig med udmøntningen af RKKP's bestyrelses ønske om en strategisk ændring i databaseporteføljen, så den flugter den overordnede sundhedsmæssige ambition om, at der frigøres resurser til at håndtere de store folkesygdomme og brede patientforløb.

I alt indstilles seks databaser til ophør i RKKP-regi. To databaser indstilles på grund af budgetreduktion, mens fire databaser indstilles af hensyn til strategi.

Databaser indstillet til ophør

I prioriteringen af databaser indgår kriterierne: lav volumen og smalt fokus. Kriterier, som understøtter den strategiske ambition om databaser, der dækker bredt og kommer flest patienter til gavn. Derudover indgår en vurdering af, hvorvidt en klinisk kvalitetsdatabase er det rigtige redskab til fortsat at løfte kvaliteten på det givne sygdomsområde, eller om der er andre mere egnede redskaber til fortsat kvalitetsforbedring.

RKKP's bestyrelse og faglige råd har på den baggrund indstillet, at følgende seks databaser bringes til ophør:

  1. Dansk HIV Database
  2. Dansk Pacemaker og ICD Register
  3. Dansk Testis Cancer Database
  4. Landsdækkende Kvalitetsdatabase for personer med rygmarvsskade
  5. Organdonationsdatabase
  6. Rarebase - Database for sjældne sygdomme

Høring og endelig beslutning

RKKP's bestyrelse tager endelig beslutning om ophør af databaser den 6. december 2023.

Forud for bestyrelsens endelige beslutning gennemføres en høring for at sikre, at bestyrelsen har alle relevante oplysninger til rådighed, når den træffer sin beslutning.

Høringssvar kan fremsendes til rkkp@rkkp.dk frem til den 9. november 2023 kl. 12.00.

Alle høringssvar bliver forelagt RKKP's bestyrelse.

Andre besparelser

I arbejdet med at sikre årlige besparelser på 2,2 millioner kroner har RKKP fokuseret på at minimere antallet af berørte databaser.

Der er også fundet besparelser på udfasning af dyre it-systemer for enkelte databaser. Konkret betyder det, at et særligt inddateringssystem udfases for tre databaser. Derudover er der sparet penge på husleje på nyt kontor i Odense.

Seks kliniske kvalitetsdatabaser indstilles til ophør

Grøn streg.png

Høring gennemført okt.-nov. 2023. Se alle høringssvar.

Uddybende begrundelser for indstilling af databaser.