Beskrivelse
Den nationale kliniske kvalitets database Atrieflimren i Danmark (AFDK) indsamler sundhedsfaglige data om patienter med atrieflimren fra alle sygehuse og almen praksis i Danmark. AFDK skal herved medvirke til at sikre en høj kvalitet i behandlingen og ensrette indsatsen for patienter med atrieflimren.
Baggrunden for at udvikle denne database var en erkendelse af, at der kunne være stor variation i kvaliteten af behandlingen af atrieflimren i Danmark. Med databasen vil man sikre, at de relevante patienter tilbydes behandling på korrekt indikation, samt øge efterlevelse af de kliniske retningslinjer (RADS og Dansk Cardiologisk Selskab).
Med Sundhedsstyrelsens godkendelse af AFDK bliver det ved implementeringen lovpligtigt for alle sygehuse at indrapportere til databasen.
Databasen inkluderer både sygehuse og lægepraksis, og vil dermed kunne fremme koordinationen mellem sektorerne og sikre, at overgangen mellem sektorer sker uden kvalitetsbrist.
Databasen opsamler data på indikatorer for patienter diagnosticeret med atrieflimren. Databasen skal overvåge og forbedre kvaliteten af behandling og pleje til alle patienter i Danmark med atrieflimren.

Data
Data indberettes via patientadministrative systemer til Landspatientregistret (LPR) i form af SKS-koder og samkøres med data fra CPR-registret og receptdatabasen.

Status
Databasen gik i drift november 2016.

Indikatorsæt
Indikatorskema

Dokumentalistrapport

Tjekliste

Søgeprotokol

Vær opmærksom på, at der er implementeringskonferencer for atrieflimren

For program - tryk på et af nedenstående links: 
d. 25. august på Århus Universitetshospital
d. 23. september på Roskilde sygehus