Beskrivelse
Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) er en landsdækkende database, og databasens formål er at belyse pleje- og behandlingskvaliteten for alle nyfødte, der er født på danske sygehuse, mhp. at forbedre og ensarte den kliniske kvalitet i pleje og behandlingen af syge nyfødte børn i Danmark. Databasen skal derfor dække over behandlingen af alle fødte med gestationsalder (GA) > 22+, og i neonatalperioden defineret som indtil 44 uger post menstruel alder, samt monitorere overlevelse op til 12 måneder efter fødslen.

Data
DKN vil blive baseret på data indhentet fra Landspatientregisteret (LPR) og det Centrale Personregister (CPR)

Status
Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte er under etablering, og indberetning til databasen opstartes pr. 1. november 2016.

Indikatorsæt
Indikatoroversigt
Kodevejledning
Tjekliste
Dokumentalistrapport

Informationsbrev

PowerPoint præsentation, som afdelingerne kan anvende i forbindelse med implementering af indberetningen på de neonatale afdelinger