Status, 31. januar 2020

RKKP's Videncenter modtog kort før jul den første komplette LPR3-dataleverance fra Sundhedsdatastyrelsen. Data er nu indlæst og lagt til rette i RKKP's datavarehus, og der er gennemført en første validering af data. Dette betyder, at der nu kan påbegyndes implementering af LPR3 i databaserne. Der er fortsat nogle forbehold til data, men der er omvendt brug for at alle datamanagere i RKKP's Videncenter kommer i gang med at arbejde mere konkret med data, så der kan gennemføres en "bredere" validering af data i forbindelse med de databasevise omlægninger.

For at sikre denne første fælles erfaring internt i RKKP, er det besluttet, at gennemføre en "accelereret" implementering for et par udvalgte databaser. Det vil sige, at de pågældende database-datamanagerne ser på implementeringen af LPR3 i databaserne i samarbejde med den projektgruppe, der har arbejdet med indlæsning af LPR3 og den første datavalidering i RKKP-regi. Vi håber på denne måde at kunne drage nogle tidlige erfaringer, som kan deles til datamanagergruppen.

RKKP's LPR3 implementeringsprojekt arbejder med en tidsramme for implementering i de kliniske kvalitetsdatabaser på 18 måneder efter modtagelse af første LPR3-dataleverance fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) i et acceptabelt format – og tilstrækkelig datakvalitet.

Oprindeligt var planen, at påbegynde arbejdet med implementering i databaserne primo oktober 2019, men det viste sig nødvendigt at udskyde implementeringsstart, da forudsætningerne for opstart ikke var opfyldt (beskrevet nedenfor). Specifikt viste gennemgang af testleverancen, at der var en række fejl og mangler i data, og SDS meddelte, at der fortsat var behov for at arbejde med strukturen af selve datamodellen, hvorfor der kunne ske ændringer i strukturen for RKKP's LPR3 dataleverance.

Der er derfor nu udarbejdet en revideret detailplan for implementering af LPR3 i databaserne med start på implementering januar 2020.

Forudsætninger for opstart af implementering i databaserne er som udgangspunkt:

  • Data er tilgængelige i RKKP SAS datavarehus i valideret LPR3-struktur
  • Data er tilgængelige i RKKP SAS datavarehus i valideret struktur, som kan kobles med eksisterende LPR2-data
  • Der er udarbejdet dokumentation og ”kogebog” for databasespecifik LPR3-implementering
  • Der er gennemført workshops og undervisning rettet mod ansatte i RKKP’s Videncenter
  • Sikkerhed for, at der ikke sker væsentlige ændringer i SDS datamodel
    og dermed i RKKP leverancen
  • Datakvaliteten af LPR3-leverancen vurderes at være tilstrækkelig
    til at udvikling/omlægning kan påbegyndes

For en status på udfordringer vedr. indberetning og datakvalitet henvises til Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Rammerne for LPR3-implementeringen er beskrevet i notatet:

Oversigten i bilagstabellen baserer sig på RKKP's interne arbejdsplan for implementering af LPR3 i databaserne. Denne plan tager udgangspunkt i, at implementeringen kan påbegyndes pr. 1. januar 2020. Den kvartalsopdelte oversigt vil blive opdateret løbende, minimum månedligt, ved justeringer i RKKP's arbejdsplan.

Kvartalsinddelingen er udarbejdet med udgangspunkt i det forventede tidspunkt for teknisk implementering af LPR3 i den enkelte databaser. Den endelige dataleverance vil i nogle tilfælde ligge senere end dato for teknisk implementering.

I detailplanlægningen er der taget udgangspunkt i den tid, som databasens datamanager har til rådighed til omlægning samt til andre drifts- og udviklingsopgaver, da datamanagertid er en knap ressource i forhold til implementeringen. Samtidig har RKKP's bestyrelse bevilliget midler til at ansætte yderligere to datamanagere i 2-årige projektstillinger mhp. på at accelerere implementeringen.

Givet usikkerheder i detailplanen, vil denne løbende blive justeret pba. input fra de enkelte databaseteams. Opfølgning på planen er forankret i projektets styregruppe (Videncenter) med kvartalsvis afrapportering til RKKP Bestyrelsen.