Status, 31. oktober 2019

RKKP's LPR3 implementeringsprojekt arbejder med en tidsramme for implementering i de kliniske kvalitetsdatabaser på 18 måneder efter modtagelse af første LPR3-dataleverance fra Sundhedsdatastyrelsen i et acceptabelt format – og tilstrækkelig datakvalitet.

RKKP's Videncenter har i august og september arbejdet med at undersøge og validere LPR3 testleverance, herunder dialog med SDS ift. fejl og afklarende spørgsmål.

Hidtil har planen været at påbegynde arbejdet med implementering i databaserne primo oktober, men på baggrund af dialog med SDS og drøftelse i RKKP bestyrelsen er status, at det er nødvendigt at udskyde implementeringsstart, da forudsætningerne for opstart ikke er opfyldt (beskrevet nedenfor). Specifikt har gennemgang af testleverancen vist, at der er en række fejl og mangler i data, og SDS har meddelt, at der fortsat arbejdes med strukturen af selve datamodellen, hvorfor der kan ske ændringer i strukturen for RKKP's LPR3 dataleverance.

Der arbejdes nu med at revidere detailplan for implementering af LPR3 i databaserne med forventet start på implementering 1/1-2020.

Forudsætninger for opstart af implementering i databaserne:

  • Data er tilgængelige i RKKP SAS datavarehus i valideret LPR3-struktur
  • Data er tilgængelige i RKKP SAS datavarehus i valideret struktur, som kan kobles med eksisterende LPR2-data
  • Der er udarbejdet dokumentation og ”kogebog” for databasespecifik LPR3-implementering
  • Gennemførelse af workshops og undervisning rettet mod ansatte i RKKP’s Videncenter
  • Sikkerhed for, at der ikke sker væsentlige ændringer i SDS datamodel
    og dermed i RKKP leverancen
  • Datakvaliteten af LPR3-leverancen vurderes at være tilstrækkelig
    til at udvikling/omlægning kan påbegyndes

For en status på udfordringer vedr. indberetning og datakvalitet henvises til Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside samt til status fra 3. møde i RKKP's faglige følgegruppe for LPR3.

Rammerne for LPR3-implementeringen er beskrevet i notatet:

Oversigten baserer sig på RKKP's interne arbejdsplan for implementering af LPR3 i databaserne. Denne plan tager udgangspunkt i, at implementeringen kan påbegyndes pr. 1. januar 2020. Den kvartalsopdelte oversigt vil blive opdateret løbende, minimum månedligt, ved justeringer i RKKP's arbejdsplan.

Kvartalsinddelingen er udarbejdet med udgangspunkt i det forventede tidspunkt for teknisk implementering af LPR3 i den enkelte databaser. Den endelige dataleverance vil i nogle tilfælde ligge senere end dato for teknisk implementering

I detailplanlægningen er der taget udgangspunkt i den tid, som databasens datamanager har til rådighed til omlægning samt til andre drifts- og udviklingsopgaver, da datamanagertid er en knap ressource i forhold til implementeringen. Samtidig har RKKP's bestyrelse bevilliget midler til at ansætte yderligere to datamanagere i 2-årige projektstillinger mhp. på at accelerere implementeringen.

Plan for implementering meldes ud til de berørte databaser senest ved opstart af implementeringsprojektet.

Givet usikkerheder i detailplanen, vil denne løbende blive justeret pba. input fra de enkelte databaseteams. Opfølgning på planen er forankret i projektets styregruppe (Videncenter) med kvartalsvis afrapportering til RKKP Bestyrelsen.

Senest opdateret 1. november 2019