Status, 30. juni 2020

RKKP er godt i gang med implementeringen
RKKP's Videncenter modtog den første LPR3-dataleverance fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) ultimo december 2019. RKKP er nu godt i gang med implementeringen, og har siden leverancen i april måned kunnet fremsende data for de første kvalitetsdatabaser, der har implementeret LPR3.

Der er oprettet en oversigt over disse udrullede databaser (se 'Oversigt 1' nedenfor), som løbende vil blive opdateret i takt med, at flere databaser med gennemført implementering udsendes. På oversigten er der for de enkelte databaser en kort prosatekst med beskrivelse af i hvilken grad og hvordan databasen anvender LPR-data, og for den specifikke database være beskrevet evt. relevante forhold i overgangen fra anvendelsen af LPR2 til LPR3.

Proces for kvalitetssikring af databaseresultater pba. LPR3
Som led i denne første anvendelse af LPR3 i databaserne, så er det naturligvis vigtigt, at der sker en grundig kvalitetssikring af data. Dette som det er vanlig proces ved enhver anden anvendelse af nye datakilder i databaserne eller anvendelse af data fra eksisterende datakilder til fx nye indikatorer.

Kvalitetssikringen i forbindelse med anvendelsen af LPR3 i kvalitetsdatabaserne sker på flere niveauer:

  1. På overordnet niveau, på tværs af databaser, i samarbejde ml. RKKP's Videncenter og SDS
  2. På niveau af den enkelte database, i regi af databaseteamet i RKKP's Videncenter
  3. På niveau af den enkelte database, i regi af databasens styregruppe
  4. På niveau af den enkelte database, i regi af regionerne

Kvalitetssikringsarbejdet på de nævnte niveauer er beskrevet nærmere i dette notat:

Der vil være en proces, hvor:

  • RKKP annoncerer for regionerne, når nye databaser har implementeret LPR3, og data ligger klar i KKA-leverancerne og/eller årsrapporterne for første gang. Annonceringen sker i månedlige mails til de regionale kontaktpersoner, ultimo måneden.
  • RKKP lægger i forbindelse med annonceringen en kort beskrivelse af i hvilken grad og hvordan de relevante databaser anvender LPR-data på hjemmesiden (jf. ovenfor)
  • De regionale kontaktpersoner videreformidler til de relevante parter i respektive regioner (kvalitetsafdelinger, klinikere mv.), at data er tilgængelige mhp. en relevant lokal gennemgang og vurdering af komplethed og indhold
  • De regionale kontaktpersoner samler eventuelle tilbagemeldinger fra gennemgangen af data og melder tilbage til RKKP.

Offentliggørelse af data
Der vil i KKA-leverancerne indledningsvist for de relevante indikatorer være en markering af at 'data skal fortolkes med forsigtighed'. Denne markering er anført 3 måneder efter 1. udsendelse eller ind til offentliggørelse af første årsrapport pba. LPR3-data på Sundhed.dk. Derefter er tallene "offentliggjort" i KKA, uden særlige forbehold – forudsat at der i løbet af de 3 måneder ikke er indkommet kommentarer, som kræver en videre undersøgelse af datagrundlaget.

Der vil ikke blive udsendt årsrapporter til offentliggørelse på Sundhed.dk med LPR indarbejdet, uden at regionerne har haft mulighed for at melde tilbage på ovennævnte proces.

Der vil ikke ske offentliggørelse på Sundhed.dk førend Sundhedsdatastyrelsen har klarmeldt data endeligt. Dette var tidligere varslet ske i juni, men er nu meldt udsat fra SDS's side. Udmelding om nyt tidspunkt afventer.

Oversigter over LPR3-udrulningen i de kliniske databaser

Note: Oversigt 2 baserer sig på RKKP's interne arbejdsplan for implementering af LPR3 i databaserne, med opstart januar 2020. Den kvartalsopdelte oversigt vil blive opdateret løbende ved justeringer i RKKP's arbejdsplan. Kvartalsinddelingen er udarbejdet med udgangspunkt i det forventede tidspunkt for teknisk implementering af LPR3 i den enkelte databaser. Den endelige dataleverance kan dog ligge senere end dato for teknisk implementering, pga. nødvendig valideringsproces ved databasens styregruppe mv.