Status, 29. maj 2020

Baggrund
RKKP's Videncenter modtog den første LPR3-dataleverance fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) ultimo december 2019. RKKP er nu godt i gang med implementeringen af LPR3 i databaserne. I den forbindelse er validering af data en vigtig del af processen. Den interne validering sker i første niveau i det team i RKKP's Videncenter, som supporterer databasen, og efterfølgende på næste niveau gennem inddragelse af den faglige styregruppe for databasen.

RKKP har nu gennemført disse processer for de første kliniske kvalitetsdatabaser. Undervejs i implementeringsarbejdet har der vist sig logiske datamæssige fejl og mangler i data. Sådanne logiske datafejl er blevet rettet løbende, efterhånden som RKKP har meldt fejlene tilbage til SDS. Udbedring af de rent registreringsmæssige fejl og mangler har naturligt en længere tidshorisont.

RKKP's første leverancer fra databaser med LPR3 indarbejdet
RKKP kan med leverancen i april og maj måned fremsende data for de første kvalitetsdatabaser, der har implemnteret LPR3.

Der er oprettet en oversigt over disse databaser (se nedenfor). Oversigten vil løbende blive opdateret i takt med, at flere databaser med gennemført implementering udsendes:

https://www.rkkp.dk/om-rkkp/drift-og-udvikling/diverse-projekter-og-rapporter/implementering-af-lpr3-i-de-kliniske-kvalitetsdatabaser/status-pa-implementering-af-lpr3/

På oversigten vil der for de enkelte databaser være en kort prosa-beskrivelse af i hvilken grad og hvordan databasen anvender LPR-data, og for den specifikke database være beskrevet evt. relevante forhold i overgangen fra anvendelsen af LPR2 til LPR3.

Proces for RKKP's udsendelse og regionernes gennemgang data
Der er brug for, at data hurtigst muligt kommer ud i regionernes ledelsesinformationssystemer som tredje led i valideringskæden (dvs. validering hos regionerne som indberettere). Det bør ske med henblik på at bidrage til lokal kvalitetssikring af data og eventuel forbedring af indberetningerne ift. komplethed og indhold, hvor det er nødvendigt.

Der vil være en proces, hvor:

  • RKKP annoncerer for regionerne, når nye databaser har implementeret LPR3, og data ligger klar i KKA-leverancerne og/eller årsrapporterne for første gang. Annonceringen sker i månedlige mails til de regionale kontaktpersoner, ultimo måneden.
  • RKKP lægger i forbindelse med annonceringen en kort beskrivelse af i hvilken grad og hvordan de relevante databaser anvender LPR-data på hjemmesiden (jf. ovenfor)
  • De regionale kontaktpersoner videreformidler til de relevante personer i respektive regioner (kvalitetsafdelinger, klinikere mv.), at data er tilgængelige mhp. en relevant lokal gennemgang og vurdering af komplethed og indhold
  • De regionale kontaktpersoner samler eventuelle tilbagemeldinger fra gennemgangen af data og melder tilbage til RKKP via fagligkvalitet@rkkp.dk, som derefter videreformidler til relevante databases RKKP-team og styregruppe mhp. samlet vurdering af datavaliditet og behov for evt. justeringer.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med implementering af LPR3 i databaserne, for en stor del arbejdes parallelt med opsætning af KKA-leverancerne og udarbejdelse af udkast til første årsrapport pba. de nye data. Der vil derfor for nogle databasers vedkommende kunne blive tale om, at gennemgang og validering af databasens LPR3-baserede opgørelser skal ske som en kombination af gennemgang af KKA-leverancen og/eller årsrapportoutputs. Sidstnævnte som en del af regionernes vanlige 4-ugers kommenteringsproces ved udsendelse af årsrapporter. Det skal i den forbindelse understreges, at der ikke vil blive udsendt årsrapporter til offentliggørelse, uden at regionerne har haft mulighed for at melde tilbage på ovennævnte proces.

Der er for de enkelte databaser stor forskel i den grad hvormed LPR-data anvendes. Omfanget af arbejdet med vurderingen af datavaliditeten for de enkelte databaser, bør naturligvis afspejle dette.

Der er blevet efterspurgt inspiration til, hvordan I regionerne kan arbejde med valideringen af data/gennemgangen af data. Dette arbejder vi pt. med at se på og I vil høre nærmere i løbet af de kommende uger.Der vil i KKA-leverancerne indledningsvist for de relevante indikatorer være en markering: "Indikator baseret på LPR3. Data skal fortolkes med forsigtighed, og i første omgang kun leveret mhp. validering og ikke egentlig kvalitetsopfølgning.". Denne markering er anført 3 måneder efter 1. udsendelse eller ind til offentliggørelse af første årsrapport efter databasens LPR3-implementering.

NB: Oversigt 2 baserer sig på RKKP's interne arbejdsplan for implementering af LPR3 i databaserne, med opstart januar 2020. Den kvartalsopdelte oversigt vil blive opdateret løbende ved justeringer i RKKP's arbejdsplan. Kvartalsinddelingen er udarbejdet med udgangspunkt i det forventede tidspunkt for teknisk implementering af LPR3 i den enkelte databaser. Den endelige dataleverance kan dog ligge senere end dato for teknisk implementering, pga. nødvendig valideringsproces ved databasens styregruppe mv.

(For en status på udfordringer vedr. indberetning og datakvalitet henvises til Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside )