Status, 28. februar 2020

RKKP's Videncenter modtog kort før jul den første komplette LPR3-dataleverance fra Sundhedsdatastyrelsen. Data er nu indlæst og lagt til rette i RKKP's datavarehus, og der blev gennemført en første validering af data. Dette betyder, at der nu er påbegyndt implementering af LPR3 i databaserne. Der er fortsat nogle forbehold til data, men der har omvendt været brug for at alle datamanagere i RKKP's Videncenter kom i gang med at arbejde mere konkret med data, så der kan gennemføres en "bredere" validering af data i forbindelse med de databasevise omlægninger.

For at sikre denne første fælles erfaring internt i RKKP, er der gennemfør en "fast track"-implementering for et par udvalgte databaser. Det vil sige, at de pågældende database-datamanagerne ser på implementeringen af LPR3 i databaserne i samarbejde med den projektgruppe, der har arbejdet med indlæsning af LPR3 og den første datavalidering i RKKP-regi. Vi har på denne måde at kunnet drage nogle tidlige erfaringer, som er delt i den samlede datamanagergruppe.

RKKP's LPR3 implementeringsprojekt arbejder med en tidsramme for implementering i de kliniske kvalitetsdatabaser på 18 måneder efter modtagelse af første LPR3-dataleverance fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) i et acceptabelt format – og tilstrækkelig datakvalitet.

Oprindeligt var planen, at påbegynde arbejdet med implementering i databaserne primo oktober 2019, men det viste sig nødvendigt at udskyde implementeringsstart, da forudsætningerne for opstart ikke var opfyldt (beskrevet nedenfor). Specifikt viste gennemgang af testleverancen, at der var en række fejl og mangler i data, og SDS meddelte, at der fortsat var behov for at arbejde med strukturen af selve datamodellen, hvorfor der kunne ske ændringer i strukturen for RKKP's LPR3 dataleverance. Der blev derfor udarbejdet en revideret detailplan for implementering af LPR3 i databaserne med start på implementering januar 2020.

For en status på udfordringer vedr. indberetning og datakvalitet henvises til Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Rammerne for LPR3-implementeringen er beskrevet i notatet:

Oversigten i bilagstabellen baserer sig på RKKP's interne arbejdsplan for implementering af LPR3 i databaserne, med opstart januar 2020. Den kvartalsopdelte oversigt vil blive opdateret løbende, minimum månedligt, ved justeringer i RKKP's arbejdsplan.
Kvartalsinddelingen er udarbejdet med udgangspunkt i det forventede tidspunkt for teknisk implementering af LPR3 i den enkelte databaser. Den endelige dataleverance kan dog ligge senere end dato for teknisk implementering, pga. nødvendig valideringsproces ved databasens styregruppe mv.

I detailplanlægningen er der taget udgangspunkt i den tid, som databasens datamanager har til rådighed til omlægning samt til andre drifts- og udviklingsopgaver, da datamanagertid er en knap ressource i forhold til implementeringen. Samtidig har RKKP's bestyrelse bevilliget midler til at ansætte yderligere to datamanagere i 2-årige projektstillinger mhp. på at accelerere implementeringen.

Givet omprioriteringer og usikkerheder i detailplanen, vil denne løbende blive justeret pba. input fra de enkelte databaseteams. Opfølgning på planen er forankret i projektets styregruppe (Videncenter) med kvartalsvis afrapportering til RKKP Bestyrelsen.