I dag pågår der en omfangsrig systematisk national indsats med henblik på overvågning og forbedring af den sundhedsfaglige kvalitet for patienter med depression henholdsvis skizofreni. 

I regi af Den Nationale Skizofrenidatabase (DNS) henholdsvis Dansk Depressions Database (DDD) indsamles der informationer om den behandling, som patienter modtager (ydelserne) og udfaldet af sygdomsforløbet (resultatet). Oplysningerne stammer fra det sundhedsfaglige personale. Derved synliggøres den sundhedsgevinst, som patienterne selv oplever ikke, og den eksisterende overvågning af behandlingskvaliteten, bør således suppleres med oplysninger, der indhentes direkte fra patienterne selv. Patienterne kan fx bidrage med oplysninger om psykisk og fysisk helbred, funktionsniveau, samt livskvalitet. Sådanne oplysninger benævnes patientrapporterede oplysninger (PRO).

PRO-Psykiatri har til formål at definere PROM og et målekoncept, der er validt og egnet til brug i klinisk sammenhæng på individniveau og til indikatormonitorering på aggregeret patient niveau.

PRO-Psykiatri indeholder fire faser:

  • UDVIKLING; PRO udvikles og måle- og afrapporteringskonceptet defineres, patientanbefalinger til implementering og brug afdækkes
  • IMPLEMENTERING; her implementeres PRO, og der samles erfaringer med implementeringen
  • VALIDERING; PROM såvel som indikatorer valideres og justeres
  • SPREDNING; sidst udfærdiges et færdigt koncept med specifikation af PRO og anvisninger til anvendelse af PROM. 

For nuværende er der valgt 19 PRO-spørgsmål vedr. trivsel, psykisk og fysisk helbred og funktionsniveau, som patienter med unipolar depression henholdsvis skizofreni skal besvare forud for enhver behandlingssamtale. Der er defineret et målekoncept og etableret en webportal til dataindsamling, udfærdiget patientinformation, gennemført pilottest og indhentet tilladelser til dataindsamling og -formidling.

Psykiatrisk Ambulatorium Midtvendsyssel og N3 i Klinik Psykiatri Nord er de første enheder i landet, der implementerer dette nye tiltag.

PRO-psykiatri beror på et omfangsrigt samarbejde mellem Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Dansk Depressions Database, Den Nationale Skizofrenidatabase, Forskningsenheden på Psykiatrisk Center, Hillerød, AmbuFlex
Læs mere om projektet her

Video: Se hvordan PRO-psykiatri kan anvendes i samarbejdet med din behandler

Publikationer:

Brug af patientrapporterede oplysninger i psykiatrien– fra ambition til realitet (Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 93. årgang • Nr. 4 • Maj 2017)

Conceptualizing patient-reported outcome measures for use within two Danish psychiatric clinical registries: description of an iterative cocreation process between patients and healthcare professionals; S. Kristensen, J. Mainz, L. Baandrup, M. Bonde, P. Videbech, J. Holmskov & P.Bech; Nordic Journal of PsychiatryISSN: 0803-9488 (Print) 1502-4725 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08039488.2018.1492017?scroll=top&needAccess=true