De vigtigste kilder til at vælge ændringer, der kan forbedre kvaliteten, er den videnskabelige litteratur og sundhedsfagligt personale, der kender processer og patientforløb. Ændringer af praksis skal sikre, at behandling er klinisk effektiv, sikker, patientcentreret og rettidig samt sikre efterlevelse af akkrediteringsstandarder og andre overordnede kvalitetsmålsætninger.

Ideer til ændringer, der kan bidrage til at fremme opfyldelsen af disse overordnede standarder for behandlingskvaliteten, stammer fra flere kilder:

  • Sundhedsfagligt personale: Ideer til ændringer der bygger på interne kilder, dvs. det sundhedsfaglige personales egen viden og erfaringer og kendskab til lokale forhold
  • Patienter og pårørende: Ideer til ændringer der bygger på patienter og pårørendes viden om og erfaringer med sundhedsvæsenet
  • Litteratur: Ideer til ændringer der bygger på eksterne kilder herunder videnskabelige publikationer der beskriver andres viden og erfaringer. 

Forbedring af patientforløb
Til forbedring af en sundhedsfaglig ydelse er hovedmetoden lokalt tilpassede kliniske retningslinjer fulgt op af audit og feedback. Den største kvalitetsudfordring er ofte den logistik, der skal sikre, at retningslinjerne anvendes i daglig praksis, og at alle ydelser hænger sammen på tværs af organisationen og forløber uden forsinkelser.

Erfaringen viser, at der særligt er problemer ved overleveringer i overgange, herunder mellem afdelinger, hospitaler og mellem primær- og sekundærsektor.

Figur 13: Model for patientforløb

De specifikke sundhedsfaglige ydelser indgår i et komplekst logistisk samspil, der kan forbedres ved anvendelse af Forbedringsmodellen med tilhørende værktøjer. Modellen kan således anvendes til forbedringer både af det sygdomsspecifikke område og det generelle patientforløbsområde.

Behandling skal være effektiv, sikker, patientcentreret med rettidighed og lighed
Pointen med Forbedringsmodellen til kvalitetsforbedring er, at en given ændring skal afprøves i egen institution for at sikre, at ændringen faktisk medfører en forbedring lokalt. Ændringer, der skal afprøves, skal bidrage til at opfylde et eller flere af følgende overordnede standarder for behandlingskvaliteten.

Behandling skal være:

  • Klinisk effektiv: Behandling skal baseres på videnskabeligt grundlag og tilbydes patienter, der har gavn af den og ikke tilbydes patienter, der ikke har gavn af den
  • Sikker: Patienter skal ikke påføres skader af den behandling, de modtager
  • Patientcentreret: Behandlingen skal tage udgangspunkt i den enkelte patients præferencer, behov og livssituation, og patientforløbet baseres på partnerskab mellem patient/pårørende og behandlere
  • Rettidig: Ventetider skal reduceres til et fagligt begrundet minimum.
  • Lighed: Der skal gives pleje og behandling af samme høje standard til alle patienter