Privatlivspolitik – RKKP's Videncenter
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)'s Videncenter er organisatorisk en del af Region Midtjylland.

Region Midtjylland har en overordnet Privatlivspolitik, som RKKP således også er omfattet af: http://www.rm.dk/om-os/Dine-data/.

RKKP's Videncenter udfører driftsopgaven med de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, der er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen.

RKKP's Videncenter prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt og i dette supplement til Region Midtjyllands privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af i forbindelse med drift af de kliniske kvalitetsdatabaser.

Det kan dreje som om oplysninger om patienter, om forskere der ønsker at få videregivet oplysninger fra de kliniske kvalitetsdatabaser, besøgende på vores hjemmeside/eller i øvrigt ved anvendelse af de forskellige services og funktioner som tilbydes af RKKP's Videncenter.


1. Dataansvar

Region Midtjylland er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger der behandles i RKKP.
Regionens juridiske oplysninger er følgende:

Region Midtjylland
CVR-nr.29190925
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
8800 Viborg
E-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk

Regionens Databeskyttelsesrådgiver:

DPO-funktionen
E-mail: dpo@rm.dk


RKKP's Videncenter kan findes:

Regionshuset Aarhus
Hedeager 3
8200 Aarhus N

Rigshospitalet
Ryesgade 53B, 3. etage
2100 København Ø

Forskerparken 10
Bygning B4, indgang D/E
5230 Odense M

2. Region Midtjylland som databehandler

I visse tilfælde er Region Midtjylland databehandler på vegne vore samarbejdspartnere.

I tilfælde hvor Region Midtjylland er databehandler, agerer regionen efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en skriftlig databehandleraftale. 

3. Formål med behandlingen og kategorier af personoplysninger i RKKP i forbindelse med drift af de kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske Kvalitetsdatabaser:

En klinisk kvalitetsdatabase kan etableres i medfør af regler i Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledning. Databaserne indeholder oplysninger om afgrænsede grupper af patienter og bruges til at belyse og forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet og anvendelse af oplysninger må kun ske som led i løbende overvågning, evaluering og udvikling af den kliniske kvalitet samt som led i synliggørelsen af den kliniske kvalitet.

Regionsråd, kommunalbestyrelser, privatpersoner og institutioner,  der driver sygehuse m.v., samt praktiserende sundhedspersoner, skal indberette oplysninger til de landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser, der er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen.

Pligten til at indberette omfatter relevante oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger fra patientjournaler m.v.

Dette kan ske uden patienten samtykke.  Hvilke oplysninger der behandles om patienterne i de enkelte  databaser vil være afhængige af formålet med databasen.

Der vil dog typisk være tale om cpr. nr., diagnosekoder, medicinoplysninger mv. De indberettede oplysninger valideres, evt. i samarbejde med de indberettende afdelinger og behandles med henblik på opfyldelse af formålet for databasen. Retsgrundlaget for behandlingen er Sundhedslovens § 196 med tilhørende bekendtgørelser samt databeskyttelsesforordningens art. 9 stk. 2 litra og i.

Styregrupper:

I forbindelse med etableringen og drift af en klinisk kvalitetsdatabase skal der etableres en styregruppe med repræsentanter fra  den dataansvarlige myndighed, relevante faglige selskaber eller lignende faglige fællesskaber samt, hvor relevant, repræsentanter fra det regionale og/eller kommunale sundhedsvæsen og/eller patientorganisationer.

RKKP vil i forbindelse med etablering af styregruppen registrere medlemmernes navn, stilling, adresse, ansættelsessted,  virksomhed, telefon nr.,  e-mailadresse og eventuel organisatorisk tilhørsforhold. Dette for at dokumentere styregruppens repræsentation i forhold til gældende lovgivning, indkaldelse til møder mv. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra a.

Forskning og statistik:

I visse tilfælde vil det være muligt, at videregive oplysninger fra databaserne til forskning og statistik.

Der må kun videregives de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af modtagerens undersøgelse.

De grundlæggende principper for behandling af personoplysninger i forbindelse med videregivelse skal overholdes, herunder kravet om dataminimering.

Før Region Midtjylland kan videregive oplysninger fra de kliniske kvalitetsdatabaser skal inden videregivelsen som minimum sikre ved en skriftlig begrundet erklæring fra modtageren herom følgende:

  • At oplysningerne konkret er nødvendige for modtagerens undersøgelse.
  • At oplysningerne alene vil blive brugt i statistisk eller videnskabeligt øjemed.
  • At oplysningerne ved undersøgelsens afslutning vil blive slettet, anonymiseret eller tilintetgjort, således at det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkeltpersoner, eller alternativt vil blive overført til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Der skal som udgangspunkt ikke indhentes tilladelse til videregivelse af personoplysninger hos Datatilsynet. Dog skal Datatilsynets forudgående tilladelse til videregivelse indhentes i de følgende tre tilfælde:

  • Når videregivelsen sker til behandling uden for databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde – eksempelvis til USA.
  • Når videregivelsen vedrører biologisk materiale – eksempelvis blod- og vævsprøver.
  • Når videregivelsen sker med henblik på offentliggørelse af oplysninger i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller lignende.

Modtager af oplysningerne er således forpligtet til at fremkomme med oplysninger om navn, adresse, ansættelsessted, dataansvarlig myndighed, formålet med  behandlingen, projektets titel, angivelse af hvilke data der er saglige og nødvendige for projektet, herunder i  hvilken form de ønskes videregivet, om projektet omfattet af en godkendelse fra Videnskabsetisk komité (jr. nr) samt dokumentation for at projektet er ført/omfattet af den dataansvarliges fortegnelse over forskning.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningen  artikel 6 stk. 1, litra a.

RKKP´s hjemmeside/ https://rkkp-forskningsadgang.dk/:

Bemærk at det er nødvendigt, at du afgiver visse personoplysninger, for at du kan anvende vores hjemmesiders funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse er obligatorisk eller valgfri. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Når det gælder RKKP-forskningsadgang og vores support-funktion behandler vi ansøgernes personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Oplysninger bliver overladt til vores eksterne leverandører af det it-system, som understøtter ansøgninger om data fra RKKP og supportsager.

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Det drejer sig om leverandører i USA (Twilio og Zendesk), som er omfattet af EU-U.S. Data Privacy Framework, og som Europa-Kommissionen har besluttet giver et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Se link her for nærmere information om ovenstående.

Vi overfører også til andre leverandører i USA (Honeybadger og Amazon Web Services) baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for international dataoverførsel. Du har ret til at få en kopi af bestemmelserne ved anmodning herom.

Oplysninger om dig vil blive opbevaret ind til 5 år efter, at vi sidst har registreret aktivitet på din brugerprofil.

Dine rettigheder ift. vores support og https://rkkp-forskningsadgang.dk/:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

4. Modtagere 

I visse tilfælde overlader Region Midtjylland/RKKP personoplysninger til regionens samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. it-leverandører. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysninger på vegne Region Midtjylland og i overensstemmelse med en skriftligt indgået databehandleraftale med tilhørende instruks.

Det påhviler Region Midtjylland, som den dataansvarlige myndighed for de kliniske kvalitetsdatabaser, at sikre, at der i forbindelse med databasens årsafslutning videregives data fra den kliniske kvalitetsdatabase til Sundhedsdatastyrelsen i henhold til de af Sundhedsdatastyrelsen fastsatte vilkår for godkendelsen af den kliniske kvalitetsdatabase.er forpligtet til at videregive oplysninger der behandles i de kliniske kvalitetsdatabaser til Sundhedsdatastyrelsen.

Retsgrundlaget for behandlingen er Sundhedslovens § 196 med

tilhørende bekendtgørelser samt databeskyttelsesforordningens art.  9 stk. 2 litra og i.

5. Tredjelande

Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande(lande uden for EU/EØS) fra de kliniske kvalitetsdatabaser.

6. Sikkerhed

Region Midtjylland/RKKP har høje standarder for sikkerhed for behandling af personoplysninger. Derfor har Regionen en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til disse sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:

Vi gør således vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, fx sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF format).

Du kan læse mere om de 5 regionernes fælles Informationssikkerhedspolitik her: http://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/politikker/fallesregional-informationssikkerhedspolitik-2016.pdf.

7. Opbevaring og sletning

Region Midtjylland sletter dine personoplysninger når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, kan dog give os ret og pligt til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles, herunder opbevares i længere tid hvis de er anonymiseret.

Ved ophør/nedlæggelse af de kliniske kvalitetsdatabaser, herunder i forbindelse med at en tilladelse fra Sundhedsdatastyrelsen udløber, overføres personoplysningerne til Rigsarkivet i medfør af arkivlovens regler herom.

8. Dine rettigheder

Du har ret til indsigt i oplysninger registreret om dig i de kliniske kvalitetsdatabaser, på RKKP’s hjemmeside og i RKKP-forskningsadgang.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret,  er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor).

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

9. Links til andre hjemmesider mv.

På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider.

Region Midtjylland er ikke ansvarlig for indholdet af andre dataansvarliges hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

10. Ændringer af privatlivspolitik

Region Midtjylland og RKKP forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

11. Kontakt

Skriv til fagligkvalitet@rkkp.dk med Privatlivspolitik i emnefeltet, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder som registreret, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i Region Midtjyllands/RKKP's  privatlivspolitik.

Siden er opdateret i april 2024.