Formålet med DanAKS er at bidrage til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling af den tværfaglige indsats i diagnostik og behandling af patienter med AKS, herunder med særligt fokus på præhospital diagnostik/visitation samt akut behandling. Dette for at sikre ensartede og optimale patientforløb og dermed sikre bedst mulig overlevelse og livskvalitet for patienterne.

Baggrund

Baggrunden for at udvikle denne database var en erkendelse af, at der kunne være stor variation i kvaliteten af behandlingen af akut iskæmisk hjertesygdom i Danmark både i den præhospitale og in-hospitale fase. Med databasen vil man sikre, at de relevante patienter tilbydes behandling på korrekt indikation, samt øge efterlevelse af de nationale og internationale guidelines.

Patienter med brystsmerter udgør en meget stor andel af akutte indlæggelser i Danmark. En mindre men dog væsentlig del af disse patienter (estimeret ca. 20%) har akut koronart syndrom (AKS), det vil sige enten ustabil angina pectoris (UAP) eller akut myokardieinfarkt. På basis af data fra landspatientregisteret kan det estimeres, at der årligt forekommer omkring 12.000 indlæggelsesforløb med verificeret AKS.
Behandlingen af patienter med AKS er kompliceret og kræver veludviklede tværfaglige, tværsektorielle og transregionale integrerede behandlingssystemer for at sikre behandling på højeste faglige niveau. En dybdegående viden om opfyldelse af de fastsatte behandlingsmål er fundamentet for en forbedret behandling af patienter med AKS. Målet er at sikre optimale patientforløb og ensartet behandling nationalt uanset hvilken type AKS der er tale om, samt sikre at nationale og internationale anbefalinger følges mhp. at opnå bedst mulig overlevelse og livskvalitet for patienterne.

Styregruppen

Formandskab
Christian Juhl Terkelsen
Overlæge ph.d.
Aarhus Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer