Fem kliniske kvalitetsdatabaser bringes til ophør, mens en database afventer yderligere afklaring. Det står klart efter møde i bestyrelsen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Det var en enig bestyrelse, der på møde den 6. december traf afgørelse om, at fem kliniske kvalitetsdatabaser ophører. Beslutningen blev truffet på baggrund af RKKP's indstilling og næsten 50 høringssvar.

Det betyder, at følgende databaser ophører:

  1. Dansk HIV Database
  2. Dansk Pacemaker og ICD Register
  3. Landsdækkende Kvalitetsdatabase for personer med rygmarvsskade
  4. Organdonationsdatabasen
  5. Rarebase - Database for sjældne sygdomme

Bestyrelsen valgte at udskyde beslutning om ophør af Dansk Testis Cancer Database. På baggrund af høringssvar afventer bestyrelsen en afklaring af, hvorvidt det i RKKP er muligt at udvikle en tilpasset databasemodel med et mindre resursetræk – det er udelukkende aktuelt at se ind i disse muligheder for lavvolumen kræftdatabaser.

Nødvendig tilpasning

Tilbage i september indstillede bestyrelsen seks databaser til ophør, efter en bred høring traf bestyrelsen den endelige afgørelse på møde den 6. december.

Det har været nødvendigt at tilpasse RKKP's databaseportefølje, dels på grund af en budgetreduktion på 2,7 procent i 2024, dels som led i en udmøntning af bestyrelsens strategi om at frigøre resurser til at håndtere de store folkesygdomme og omfattende patientforløb.

Bestyrelsen understreger, at der er brug for prioritering for at kunne indfri ambitioner om at drive databaser på områder, hvor de understøtter kvalitetsudvikling for flest mulige patienter.

Dataindsamling sikres

Før databaserne bringes til endeligt ophør skal RKKP afsøge muligheder for, at databasens formål kan løftes i andet regi. Det alternativ er sikret for Dansk Pacemaker og ICD Register og Landsdækkende kvalitetsdatabase for personer med rygmarvskade, som derfor bringes til ophør som klinisk kvalitetsdatabase per 31. december 2023.

Det konkrete ophør af Dansk HIV Database, Organdonationsdatabasen og Rarebase - Database for sjældne sygdomme afventer en afsøgning af muligheder for et alternativ, som understøtter databasens formål.

RKKP er i tæt dialog med formandskabet for de berørte databaser, så vi sammen sikrer en tryg og ordentlig proces frem til ophør af de enkelte databaser.

Anerkendelse

Bestyrelsen har gennem hele processen udtrykt stor anerkendelse for de resultater og det engagerede arbejde, styregrupperne for de berørte databaser har lagt i at udvikle kvaliteten for patienterne gennem databasearbejdet. Bestyrelsen fremhævede, at databasernes hidtidige drift har understøttet relevante og vigtige formål, men at disse formål ikke nødvendigvis løftes bedst i en klinisk kvalitetsdatabase i RKKP.