Det har været endnu et begivenhedsrigt år i hjertet af kvalitetsudvikling. Først og fremmest vil jeg gerne takke alle på landets hospitaler, klinikker, kommuner og lægepraksisser for det kæmpe arbejde, I gør, for at udvikle kvaliteten for patienterne. Uden jeres indsats, er vores arbejde i RKKP uden værdi.

Det er også et år, hvor vi må sande, at alt ikke kan blive ved det gamle - det er ikke bæredygtigt at fortsætte ad samme vej. I et presset sundhedsvæsen er det også nødvendigt at prioritere benhårdt, så kvalitetsudviklingen kommer flest mulige patienter til gavn.

Vi skal hele tiden udvikle os i takt med det ændrede sundhedsvæsens udfordringer. Så vi også har kapacitet til at understøtte kvalitetsudviklingen for de stadigt flere patienter med et komplekst sygdomsbillede og tværgående forløb. Derfor er det glædeligt, at vi er i fuld gang med at udvikle Dansk Kvalitetsdatabase for Ældre med Skrøbelighed, som skal understøtte kvalitetsudviklingen for en stor og voksende patientgruppe.

Samtidig er vi i fuld gang med at etablere databaser til Parkinsons sygdom og bipolar lidelse samt Landsdækkende Database for Børn og Unges Sundhed - imens der som vanligt foregår udvikling af indikatorer og populationer i de eksisterende databaser.

Jeg er stolt over, at RKKP, som led i Psykiatriplanen, får en vigtig rolle i arbejdet med at styrke kvaliteten i udredning og behandling af landets mange psykiatriske patienter. Vi skal i det nye år inddrage nye psykiatriske områder i databasearbejdet, men også udvikle nye måder at arbejde med kvalitetsudvikling. Vi er meget ydmyge overfor opgaven og vil gøre alt, hvad vi kan for at skubbe på kvalitetsudviklingen for patienterne på det psykiatriske område.

Men med udvikling kommer også afvikling.

Det har været nødvendigt at tilpasse RKKP's databaseportefølje, dels på grund af en budgetreduktion på 2,7 procent i 2024, dels som led i en udmøntning af bestyrelsens strategi om at frigøre resurser til at håndtere store folkesygdomme og tværgående patientforløb.

På den baggrund traf RKKP's bestyrelse tidligere i december beslutning om, at fem databaser lukker, mens en database afventer en afklaring om, hvorvidt det er muligt at udvikle en tilpasset databasemodel med et mindre resursetræk for mindre cancerdatabaser. I en tid med et presset sundhedsvæsen, som mangler resurser, er det vigtigt at prioritere og finde de redskaber, som er mest hensigtsmæssige at anvende. Vi efterlader ingen alene efter bestyrelsens beslutning og vil efter bedste evne sikre, at relevante formål på de berørte områder kan tilgodeses på anden vis.

Apropos resurser, skal vi ikke forfalde til udelukkende at fokusere på at lave mindre. Det er også god resurseudnyttelse og god kvalitet at gøre det rigtige første gang. Tænk engang på alle de resurser - også menneskelige - der kan spares ved, at man gør det rigtige første gang, så vi slipper for at rydde op og rette fejl.

Med fare for at havne i en filosofisk lænestol ved kaminen med plaid og godter, så handler det også om, hvordan man anskuer udfordringerne. Hvis man fokuserer på at gøre det rigtige, så forsvinder faren for at gøre noget unyttigt. Det at gøre det rigtige første gang, er faktisk det, der gør, at det ikke bliver en selvhenter.

Reelt skal vi mere end nogensinde sikre, at vi alle leverer høj kvalitet. For eksempel spørger vi i RKKP jævnligt hinanden om, hvorvidt det er det rigtige, vi måler på? Driver indikatorerne en kvalitetsudvikling til gavn for patienterne? Det handler om at gøre det rigtige og drive en udvikling i den rigtige retning for patienterne og for det samlede sundhedsvæsen.

Jeg begyndte denne julehilsen med en tak og vil gerne afslutte med en tak. Det er dejligt at mærke den store opbakning til RKKP's understøttelse af kvalitetsudvikling. En opbakning og gejst, som vi også mærkede på konferencen, Klinisk Kvalitet, hvor 600 sundhedsprofessionelle var samlet for at blive klogere på, hvordan de bliver endnu dygtigere til at anvende viden til at udvikle kvaliteten for patienterne. Tusind tak!

Glædelig jul og godt nytår!