Alle danske hospitaler skal screene ældre patienter for skrøbelighed. Det anbefaler Dansk Kvalitetsdatabase for Ældre med Skrøbelighed i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Screeningen skal sikre den voksende patientgruppe bedre behandling i hele landet.

Antallet af ældre patienter med skrøbelighed er i vækst. Men det er i dag svært for sundhedspersonalet at identificere de skrøbelige ældre patienter. Nogle 80-årige suser afsted på racercyklen, mens andre har svært ved at orientere sig.

For at kunne yde skrøbelige ældre patienter den bedste pleje og behandling anbefaler styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Ældre med Skrøbelighed (DANFRAIL) i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), at patienter på 80 år og derover screenes for skrøbelighed. Det skal gøres gennem en udrulning af screeningsværktøjet, Clinical Frailty Scale, på alle relevante hospitalsafdelinger.

Værktøjet skal sikre en ensartet identifikation af ældre skrøbelige patienter, uanset hvor i landet de bor.

- Når jeg møder en ældre patient, er det vigtigt at forstå, om vedkommende er akut syg med midlertidigt funktionstab, eller om det er en ældre patient med skrøbelighed, som jeg har en forventning om, får sværere ved at komme sig efterfølgende.

Det siger læge Søren Kabell Nissen, medlem af styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Ældre med Skrøbelighed. Han har tidligere skrevet ph.d. om emnet og møder skrøbelige ældre i sit arbejde som læge med vagter i FAM - Fælles Akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital, OUH.

- Vi ved, at behandlingen af skrøbelige ældre kræver en særlig tværfaglig indsats. Patienterne er komplicerede at udrede, fordi de har atypiske samt overlappende symptomer og lider af flere forskellige sygdomme:

- Derfor har vi brug for et effektivt redskab til at hjælpe os med at identificere ældre skrøbelige patienter, uddyber læge Søren Kabell Nissen.

Screening sikrer den ældre bedre hjælp

Styregruppen anbefaler, at graden af skrøbelighed skrives ind i patientens journal, fordi skrøbelighedsvurderingen er vigtig viden for de mange forskellige sundhedsprofessionelle, den ældre møder i sygdomsforløbet.  

- Den ældre patients skrøbelighed er central for samtalen med patienten og beslutningerne. Hvis patienten lever med skrøbelighed er der ofte behov for en tværfaglig indsats, hvor for eksempel diætister, ergoterapeuter og fysioterapeuter kommer tidligt ind over, så patienten får bedre forudsætninger for at komme på benene igen og ikke taber for meget muskelmasse, siger Søren Kabell Nissen:

- Derudover kræver skrøbelige ældre en særlig koordinering med kommunen ved udskrivelsen. Kommunen skal varsles i god tid, så man sikrer, at den har de bedste forudsætninger for at tage over, når patienten udskrives – ofte med et større behov for hjælp.

Søren Kabell Nissen peger også på, at et ensartet screeningsværktøj har den afledte effekt, at når ældre med skrøbelighed identificeres på hospitalerne, så kommer data fra de pågældende patienter automatisk over i DANFRAIL, som så kan følge og udvikle kvaliteten for patienterne.

Tager under et minut

Clinical Frailty Scale er en 9-trins skala baseret på den ældres aktivitets- og funktionsniveau. Skalaen går fra 'Meget god form' over 'Lever med mild skrøbelighed' til 'Uhelbredeligt syg, nærmer sig livets afslutning'.

Skalaen giver en ensartet målestok for, hvad skrøbelighed er og hjælper sundhedspersonalet til at tage stilling til graden af skrøbelighed hos den ældre.

- Først og fremmest handler det om at styrke kvaliteten i behandlingen af de ældre skrøbelige patienter. I dag mangler vi et fælles sprog omkring skrøbelighed, når vi vil finde de ældre, der lever med skrøbelighed, siger Søren Kabell Nissen og peger på, at det i gennemsnit tager under et minut at afklare graden af skrøbelighed efter Clinical Frailty Scale.

- I styregruppen har vi lagt hovederne i blød for at finde en enkel og nem metode til at vurdere skrøbelighed. Flere forskellige metoder har været undersøgt og efter det mindste middels princip, er vi enige om at anbefale en udrulning af Clinical Frailty Scale.

I øjeblikket pågår en offentlig høring, hvor styregruppen for DANFRAIL lægger sit forslag frem og beder interessenter om at tage stilling til kvalitetsdatabasen og en udrulning af Clinical Frailty Scale.