På ét år ses en markant forbedring i kvaliteten af behandlingen for indlagte patienter med depression. Det er konklusionen i en ny årsrapport fra Dansk Depressionsdatabase i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Blandt andet er andelen af patienter, der får undersøgt selvmordsrisiko ved indlæggelse, rykket fra 75 procent i 2022 til 96 procent i 2023.

 

Der er optimisme i Dansk Depressionsdatabase i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). En ny årsrapport fra databasen, som måler behandlingskvaliteten for patienter med depression indlagt på et hospital i 2023, viser, at der er stor kvalitetsfremgang – faktisk er der fremgang på samtlige 20 kvalitetsmål, databasen måler på.

- Det er rart at se kurverne gå op. Når man i ti år har set, at udviklingen har ligget mere eller mindre fladt, bliver man da begejstret over fremgangen, siger overlæge Anders Jørgensen fra Psykiatrisk Center København. Sammen med sygeplejerske Aake Packness fra Psykiatrien Region Sjælland udgør han formandskabet for Dansk Depressionsdatabase.

For eksempel er andelen af patienter, som ved indlæggelse har fået vurderet sværhedsgrad af depression ved Hamiltons Depressionsskala steget fra 27 procent i 2022 til 39 procent i 2023. Og andelen af patienter, som ved indlæggelser får undersøgt deres selvmordsrisiko, er rykket fra 75 procent i 2022 til 96 procent i 2023.

Derudover er andelen af patienter, der vurderes af speciallæge i psykiatri inden syv dage efter indlæggelse, steget fra 18 procent i 2022 til 31 procent i 2023.

Hvad skyldes fremgangen?

En del af fremgangen skyldes, at flere regioner har implementeret it-systemer, som har været effektive til automatisk datafangst fra journalsystemer, så klinikere ikke skal huske at registrere behandling i andre systemer. Men en del af fremgangen afspejler også, at patienter med depression simpelthen får en bedre behandling.

- Det er jo helt uomgængeligt, at vi skal være bedre i psykiatrien til at måle patienternes symptomer kvantitativt og dokumentere deres respons på behandlingen. Vi er langt fra at være i mål, men fremgangen viser, at der er et meget større fokus på psykometri – at vi på en systematisk og ensartet måde måler patienternes symptomer og respons på behandling. For eksempel er det værdifuldt at se udviklingen i tallene for anvendelsen af Hamilton-score, fordi det direkte kan bruges til at løfte kvaliteten for patienterne, siger Anders Jørgensen.

Hamilton-score er et vigtigt redskab til systematisk og ensartet måling af depressionens sværhedsgrad. Scoren, som bygger på en række spørgsmål, kondenserer oplysninger om patientens tilstand i et konkret tal. Tallet kan bruges til at vurdere, om patienten har haft glæde af behandlingen, og scoren er nem at formidle til kollegaer og den enkelte patient.

En del af forklaringen på kvalitetsfremgangen skyldes også et større ledelsesmæssigt fokus, pointerer Aake Packness fra Psykiatrien Region Sjælland:

-  Ledelsesmæssigt fokus er nødvendigt. Den store fremgang i andelen af patienter, som får vurderet deres selvmordsrisiko ved indlæggelse, er jeg overbevist om skyldes et ledelsesmæssigt fokus. Det fokus forplanter sig til en større opmærksomhed i den daglige praksis. I Region Sjælland oplever jeg i hvert fald, at data i psykiatrien bliver en mere og mere integreret del af arbejdet.

Anders Jørgensen nikker, han mærker også en større anerkendelse og interesse for data til at udvikle kvaliteten for patienterne:

- Hvis jeg skal være lidt polemisk, har der måske været en tendens i psykiatrien til, at vores arbejde ikke kunne reduceres til noget så primitivt som et tal.  I somatikken har det i mange år været fuldstændig standard, at man selvfølgelig prøver kvantitativt at beskrive patientens sygdom og effekt af behandling, men det har ikke på samme vis været naturligt i psykiatrien.

- Men nu oplever vi, at databasen bliver bedt om at trække data på flere ting, klinikerne ønsker belyst med data. Data bliver også i højere grad brugt i praksis i klinikkerne, siger Anders Jørgensen.

Mangel på speciallæger i psykiatri

Men selvom kvaliteten har flyttet sig markant, er der stadig stort potentiale for at yde patienterne en endnu bedre behandling.

Formændene for Dansk Depressionsdatabase peger blandt andet på, at det er nødvendigt, at flere patienter vurderes af speciallæge i psykiatri. De 31 procent er simpelthen ikke godt nok. Men tallet afspejler måske ikke det reelle billede.

En del af forklaringen på lav målopfyldelse er, at registreringen endnu ikke trækkes automatisk fra patientjournalen. Når speciallægen har vurderet patienten, skal lægen huske at åbne et nyt system og registrere vurderingen. Det er bøvlet og tager tid.

Det leder hen på en anden del af forklaringen, nemlig den store mangel på speciallæger i psykiatri. I en artikel på TV2.dk fra 2023 fremgår det, at hver fjerde ledige stilling som speciallæge i psykiatrien i Region Syddanmark ikke får en eneste ansøgning.

- Det er enormt centralt, at der er en psykiater med i behandlingen. I mangel på fastansatte psykiatere bruger vi i Region Sjælland mange konsulenter. De har fokus på selve behandlingsdelen, men det kan måske være svært at holde dem op på manglende registrering. Jeg er overbevist om, at vi ville have bedre tal, hvis registreringen kunne trækkes automatisk fra patientjournalen, pointerer Aake Packness.