Databaser prioriteret i regi af RKKP's bestyrelse modtager alle ydelser fra RKKP's Videncenter.

Databasernes styregrupper skal derudover gennemføre faglige aktiviteter (bl.a. møder, opdatering af evidensgrundlag, faglig ledelse).

Der er afsat midler til aktiviteterne fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet. Niveauet for den årlige økonomiramme kommunikeres til databasens formand senest juni måned året før. Hvis nødvendig udvikling fordrer yderligere midler, etableres dialog mellem RKKP-teamet, styregruppen og RKKP's ledelse herom.

Se mere om administration af midlerne.

Se databaser prioriteret i regi af RKKP's bestyrelse.