De kliniske kvalitetsdatabasers faglige styregrupper er ansvarlige for at opnå landsdækkende faglig konsensus om, hvad der er god kvalitet på et område, og hvordan kvaliteten skal måles og opgøres.

Styregruppen tager initiativ til og bidrager til, at resultaterne bliver omsat til kvalitetsforbedringer i sundhedsvæsenet.

Deltagere i styregrupperne

En styregruppe består af repræsentanter fra de lægevidenskabelige selskaber samt andre videnskabelige og faglige fora med indsigt i databasens område. I alt tæller styregrupperne godt 1.000 klinikere. I flere og flere styregrupper deltager også patienter eller pårørende - og det er ambitionen, at der med tiden skal deltage flere kommunale repræsentanter.

Sammensætningen af styregrupperne afspejler vigtigheden af, at datastøttet kvalitetsudvikling er forankret i klinikken og bygger på klinisk indsigt og patienternes behov.

DMCG'ere

Styregrupperne på kræftområdet er organiseret i Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der har fokus på bl.a. drift af kliniske kvalitetsdatabaser, udarbejdelse af landsdækkende kliniske retningslinjer og forskning. 

Læs mere om DMCG

DMHG

Den Multidisciplinære Hjertegruppe (DMHG) er en paraplyorganisation for de hjertespecifikke, kliniske kvalitetsdatabaser i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Formålet for DMHG er at sikre en stående ramme for relevant faglig opfølgning, strategisk overblik og koordinering på tværs af alle hjertedataser og muligheder for tværgående initiativer med henblik på udviklingen af kvaliteten i behandlingen, til gavn for patienter og borgere.

Læs mere om DMHG