Data er nu tilgængelig i KKA efter måneders pausering, og der er sket væsentlige ændringer i tre indikatorer.

Som følge af, at der er sket overflytning til ny server for indberetningssystemet for Dansk Melanom Database samt andre tekniske udfordringer, har der ikke været sendt data ud i KKA og dermed i de regionale ledelsesinformationssystemer (LIS), siden 4. februar 2023. Dette problem er nu løst. Her kan I få adgang til LIS-systemerne.

En ny indikator om tildeling af klinisk stadie er indført (indikator 16) som erstatning for indikatoren om datakomplethed af stadie (indikator 1). Stadiumklassifikation af malignt melanom er vigtig af hensyn til korrekt allokering til opfølgningsprogram og overvejelser om adjuverende terapi. 

Samtidig er beregningsreglerne for indikator 4 opdateret til at afspejle gældende kliniske retningslinjer for sentinel lymfeknudebiopsi. Per 1. januar 2022 blev indikationen for udførelse af sentinel lymfeknudebiopsi ændret fra at være stadiebaseret til at være risikobaseret. Dette er implementeret i indikator 4 for patienter diagnosticeret fra 1. januar 2022 og frem. Disse ændringer i beregningsregler for indikator 4 fremgår endnu ikke på dokumentationssiden her.

Vi gør desuden opmærksom på, at beregningsreglerne for indikator 10 er ændret i det foreløbige årsrapportdatasæt for 2022, som planlægges udsendt 29. juni 2023. Ændringen er beskrevet i Årsrapport 2022. Indikator 10 vil ikke være med i løbende KKA, før ændringerne er indarbejdet.

Skriv til databasens kontaktperson, Linnea Damslund, Iddams@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.