Prioritering af databaser er en del af RKKP-strategien 2019-2022 og blev iværksat for at understøtte, at der opnås fuldt fagligt udbytte af de kliniske kvalitetsdatabaser. Som led i prioriteringen blev gennemført en evaluering af alle eksisterende databaser, gennemgang af ansøgninger om nye databaser og en afdækning af behovet for databaser generelt. Se mere her.

RKKP's Videncenter takker på bestyrelsens, fagligt råds og egne vegne for de mange gode bidrag, vi har fået i den aktuelle prioriteringsproces samt for følge- og auditgruppens indsats. Høringssvar kan ses her.

I høring rejses en del spørgsmål. Besvarelse kan ses her.

Oplysningerne har sikret det mest dækkende billede, vi har haft af status for databasedriften i Danmark på noget tidspunkt – og giver et uvurderligt grundlag for det fortsatte arbejde med at understøtte og udvikle databasedriften og sikre det optimale udbytte.

Auditgruppen har på baggrund af høringssvarene udarbejdet supplerende udtalelse om prioriteringen, som kan tilgås her.

Fagligt råd og bestyrelsens behandling af materialet og videre proces

Bestyrelsen og fagligt råd behandlede høringsmaterialet på fællesmøde d. 18.11.2019. På mødet blev også inddraget en Rambøll-afdækning af rammer og økonomi for drift af kliniske kvalitetsdatabaser i Danmark, Sverige og Norge. 

De konstaterede, at driftsstatus, som har været fokus for kategorisering af eksisterende databaser, ikke udgør tilstrækkelig grundlag for en prioritering mellem databaser.

Forbeholdet over for driftsstatus som kriterie sker også på baggrund af de mange tilbagemeldinger, at understøttelsen af de kliniske kvalitetsdatabaser ikke har været tilstrækkelig inden for flere områder. Bestyrelsen vil drøfte prioritering igen d. 20. januar 2019.