Den Multidisciplinære Hjertegruppe (DMHG) er en paraplyorganisation for de hjertespecifikke, kliniske kvalitetsdatabaser i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

 

Hjertekarsygdomme er, trods betydelige fremskridt inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering, fortsat en af de hyppigste dødsårsager i Danmark og forbundet med betydelig morbiditet og tab af leveår. Monitorering og udvikling af behandlingskvaliteten for patienter med hjertesygdom er således af afgørende betydning for folkesundheden i Danmark.

På baggrund af et ønske om at optimere rammerne for udviklingen af kvaliteten på tværs af hjerteområdet er der oprettet en tværgående organisering af de kliniske kvalitetsdatabaser på området.

Formålet for DMHG er at sikre en stående ramme for relevant faglig opfølgning, strategisk overblik og koordinering på tværs af alle hjertedataser og dermed mulighed for at understøtte tværgående initiativer med henblik på udviklingen af kvaliteten i behandlingen, til gavn for patienter og borgere.

DMHG repræsentantskab består af repræsentanter fra de kliniske kvalitetsdatabaser på hjerteområdet, relevante læge- og sygeplejefaglige selskaber, Kommunernes Landsforening, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen, ledelsesrepræsentation på hospitalsledelsesniveau, patientrepræsentation og RKKP-videncenter. Derudover er nedsat et forretningsudvalg i DMHG, som består af et mindre antal medlemmer fra repræsentantskabet.

Der bliver afholdt et årligt møde for hele repræsentantskabet i DMHG, mens DMHG's forretningsudvalg afholder møder fire gange årligt.

Oversigt over DMHG repræsentantskab 

Oversigt over DMHG forretningsudvalg

Oversigt over planlagte møder

Referater fra afholdte møder i DMHG

Historikken bag tilblivelsen af DMHG 

Komissorium for DMHG